thumb100

Cornelis Christiaan Berg

1900 – 1990
middle and old Javanese

Curriculum vitae

1900born in Rotterdam on December 18
1914-1919gymnasium Schiedam
1919-1925studied Indonesian languages with Arabic and Sanskrit, Leiden University; MA Javanese, comparative Austonesian linguistics, and ancient history and archaeology
1927PhD under the supervision of G.A.J. Hazeu and co-supervisor N.J. Krom, Leiden University
1927teacher Javanese language and literature, AMS in Solo and HBS in Jogyakarta
1929-1938full professor in Javanese language, Leiden University
1938-1945Indonesia; internment camps
1946-1971full professor in Javanese language, Leiden University
1971retirement
1990died in Leiden on June 25

Special activities and positions

  • Member of the board of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV), The Hague, 1930-1938

Selected sources

  • Bosch, F.D.K. “C.C. Berg and ancient Javanese history.” BTLV 112 (1956): 1-24.
  • Ras, J.J., “In memoriam professor dr C.C. Berg, 18-12-1900 tot 25-6-1990.” BTLV 147 (1991): 1-11.
  • Nagelkerke, G.A., “Bibliografie Cornelis Christiaan Berg.” BTLV 147 (1991): 12-16.
  • Uhlenbeck, E.M., Cornelis Christiaan Berg : 18 december 1900-25 juni 1990.” Jaarboek KNAW 1991: 131-136.

Selected publications

Berg’s general studies on the Islam, linguistics and Dutch government in the East Indies are not included.
1927 De Middeljavaansche historische traditie, Santpoort. – PhD thesis Leiden.
“Kidung Sunda: inleiding, tekst, vertaling en aanteekeningen.” BTLV 83: 1-161.
1928  Kidung Sundayana: (Kidung Sunda C): voor schoolgebruik uitgegeven, en voorzien van aanteekeningen, een woordenlijstje en een inleiding tot de studie van het Oud-Javaansch , [s.l.].
1929  Hoofdlijnen der Javaansche litteratuurgeschiedenis, Groningen [etc.]. – Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Javaansche taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op woensdag 20 februari 1929.
Kidung pamañcangah, critisch uitgegeven, Santpoort (Javaansch-Balische historische geschriften 1; Uitgaven van de Kirtya Liefrinck-v. d. Tuuk te Singaradja).
“Iets over de historische Kidung Sorâdaka.” In: Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan 1778-1928, 2 delen, Weltevreden, dl. 1, pp. 22-34.
“Wat beteekent het woord ‘Kabayan’?” BTLV 85: 469-478.
1930  Prånåtjitrå: een Javaansche liefde, uit het Javaansch vertaald; met medew. van M. Prawiroatmodjo, Santpoort.
Rangga Lawe: Middeljavaansche historische roman, critisch uitg., Weltevreden (Bibliotheca Javanica 1).
“Indische letterkunde voorheen en thans.” TNAG 47,2: 242-272.
1931  Kidung harsa-wijaya [Middel-Javaansche historische roman], tekst, inhoudsopgave en aanteekeningen, ’s-Gravenhage. – In Latin script; introduction in Dutch. – Also publ. in BTLV 88: 49-238.
“Een nieuwe redactie van den roman van Raden Wijaya.” BTLV 88: 1-48.
1932  Babad Bla-Batuh: de geschiedenis van een tak der familie Jĕlantik, uitgeg., Santpoort (Javaansch-Balische historische geschriften 2; Uitgaven van de Kirtya Liefrinck-v. d. Tuuk te Singaradja).
“Hindu literature in Java.” Indian Art and Letters NS 6,2: 122-141.
1933  “De Çiwa-hymne van de Arjunawiwaha.” BTLV 90: 173-238.
“Nog een paar opmerkingen over het woord ‘Kabayan’.” BTLV 90: 603-634.
1936  “The study of Javanese literature in India: some critical remarks.” ABIA 1934 9: 39-50.
“Eenige opmerkingen over het leven, den dood en de bijzetting van koning Kṛtanagara,” abstract of a paper read at the eighth congress of Het Oostersch Genootschap, 6-8 januari 1936, Leiden. Verslag van het achtste congres, Leiden, pp. 52-55.
1937  “Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen.” BTLV 95,1: 1-396.
1938  Javaansche geschiedschrijving, F.W. Stapel (red.), Geschiedenis van Nederlandsch Indië, Amsterdam, dl 2, A.
“De Arjunawiwaha, Er-langga’s levensloop en bruiloftslied.” BTLV 97: 19-94.
“Opmerkingen over de chronologie van de oudste geschiedenis van Maja-Pahit en over Krtarajasajayawardhana’s regeering.” BTLV 97: 135-239.
“Eenige opmerkingen over het Pararaton-verhaal betreffende Toh-Jaya’s dood.” BTLV 97: 443-452.
1939  Indië’s talenweelde en Indië’s taalproblemen: rede, in tegenwoordigheid van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië uitgesproken op den vijftienden verjaardag der Rechtshoogeschool te Batavia, den 28sten October 1939, Groningen [etc.].
“Zorg voor de moedertaal.” In: Het Triwindoe-gedenkboek Mangkoe Nagoro VII, Soerakarta, pp. 212-219.
“Een vleugje licht in een duister verhaal.” BTLV 98: 1-74.
“Arya Tadah en de Gajah-Mada-gelofte.” BTLV 98: 253-283.
1948  “Metamorphose der cultuurwetenschappen in Indonesië gedurende de laatste halve eeuw.” In: Gerr. van Iterson et al., Tekst der redevoeringen gehouden op het “Wetenschappelijk appèl” der Koninklijke Vereeniging “Indisch Instituut”, ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 1 sept. 1948, [Amsterdam], pp.
1949  Poëzie der herscheppende wetenschap: beschouwingen over taalevolutie, Groningen [etc.]
1951  “De evolutie der Javaanse geschiedschrijving.” MKNAW NR 14,2: 121-146.
De problematiek van het Bahasa-Indonesia-experiment: rede op 23 April 1951 in de aula der universiteit van Amsterdam uitgesproken, Groningen [etc.]
1953  Herkomst, vorm en functie der Middeljavaanse rijksdelingstheorie, Amsterdam (Verhandelingen KNAW 59,1).
1954  “Bijdragen tot de kennis der Panji-verhalen.” BTLV 110: 189-216 and 305-334.
1955  “The Islamisation of Java.” Studia islamica 4: 111.
“Twee nieuwe publicaties betreffende de geschiedenis en de geschiedschrijving van Mataram.” Indonesië 8: 97-128.
“Geschiedenis en geschiedschrijving van Mataram.” Indonesië 8: 231-269.
“De zin der tweede Babad-Tanah-Jawi.” Indonesië 8:
1956  “Javanische Geschichtsschreibung.” Saeculum 7: 168-181.
1957  Review of: C. Hooykaas, The Old-Javanese Rãmãyana Kakawin, with special reference to the problem of interpolation in kakawins, ’s-Gravenhage 1955. BSOAS 19,2: 403-406.
“Javanische Geschichtsschreibung.” Saeculum 8: 249-266.
“Babad en babad-studie.” Indonesië 10: 68-84.
“De weg van Oud- naar Nieuw-Mataram.” Indonesië 10: 405-432.
“Kratonbouw in de wildernis.” Indonesië 10: 506-532.
1958  “Het Javaanse gebruik van het Sanskṛt woord Rājasa.” BTLV 114,1/2 (Bundel prof. dr F.D.K. Bosch): 1-16.
1959  “The work of professor Krom.” In: D.G.E. Hall (ed.), Historians of South East Asia, London (Historical writings on the peoples of Asia 2), pp. 164-172.
“Javanese historiography: a synopsis of its evolution.” In: Ibidem, pp.
1962  Het rijk van de vijfvoudige Buddha, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 69,1).
1964  Comment on: John’s “Myth in Javanese historiography”, JAS 24,1: 100-103.
1969  Māyā’s hemelvaart in het Javaanse Buddhisme, vol 1: 1A: Lalitawistara-traditie op Java; 1B: Hoofdnoten, bijlagen, summary, registers, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 74,1-2).
1972  “In memoriam Walther Aichele.” BTLV 128: 209-213.
1974  “Iets over de Javaanse woorden “tekwan” en “tekon”.” BTLV 130: 313-323.
1977  “Kumbayana’s reis naar Jalatunda.” BTLV 133: 387-419.
1980  Māyā’s hemelvaart in het Javaanse Buddhisme, vol. 2: Prapanca’s verhaal over het ritueel van 1284 Çāka, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 102).
1981  “Naar aanleiding van Prajnaparamita’s recente verhuizing.” BTLV 137: 191-228.