Roelof Goris

1898 – 1965
old Javanese, old Balinese
epigraphy, religion and culture of Bali

Curriculum vitae

1898born in Krommenie (North-Holland) on June 9
1917final examinations gymnasium (A and B)
1917-1918military service
1918-1926studied Indonesian languages (linguistic officer), Leiden University; Arabic (Snouck Hurgronje), Sanskrit, Javanese and Old Javanese (Vogel and Hazeu), Hindu-Javanese history (Krom), and general linguistics (C. C. Uhlenbeck); amongst his older fellow students were W. F. Stutterheim and P. V. van Stein Callenfels
1926PhD under the supervision of N.J. Krom, Leiden University
1926officer for the study of Indonesian languages at the Archaeological Service, charged with the checking of transliterations of Old Javanese inscriptions
1928-1939adjunct archaeologist of the Archaeological Service in Bali
1939-1941librarian to Mangkunegoro VII, Surakarta (Central Java)
1941-1945service in the Royal Netherlands-Indies Army; civilian internee
1946on leave in the Netherlands
1947-1958linguistic officer of the Netherlands-Indies and later Indonesian Government, head of the Singaradja division of the Institute for Linguistic and Cultural Research of the University of Indonesia
1958retirement
1959librarian of the Faculty of Letters of Udayana University, Denpasar (South Bali)
1962research-professor, teaching Balinese epigraphy and early history
1965died in Denpasar on October 4

Special activities and positions

  • Scientific adviser of the Kirtya (Foundation) Liefrinck-van der Tuuk (set up in 1928), 1932-
  • Co-worker at the Bali Museum
  • Teacher at a secondary school and a training-college for teachers (S.M.A. and S.G.A.)
  • Teacher of German, 1951

Sources

  • Swellengrebel, J. “In memoriam dr Roelof Goris (with a bibliography by R.S. Karni), BTLV 122 (1966): 205-228.

Publications

1926 Bijdrage tot de kennis der Oud-Javaansche en Balineesche theologie, Leiden. – PhD thesis Leiden.
1927 “Stormkind en geesteszoon.” Djåwå 7: 110-113.
Collaboration to: J. Kunst, Hindoe-Javaansche muziek-instrumenten, speciaal die van Oost-Java, [Bandoeng] (Studiën over Javaansche en andere Indonesische muziek 2).
“Korte schets van de Hindoe-Javaansche geschiedenis.” Timboel 1: 114-116, 132-133, 192-196, 210-213, and 342-346.
“Westers denken.” Timboel 1: 116-117.
“Een nieuwe taak voor de Javanen?” Timboel 1: 214-215.
“Bali’s oude geschiedenis.” Timboel 1: 228-231 and 266-270.
“Koning Sindok.” Timboel 1: 359-363.
Review of: Lesya Poerbatjaraka, Agastya in den Archipel, Leiden PhD thesis 1926. Djåwå 7: 44-46.
“Een belangrijke feestbundel.” Review of: Feestbundel van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, ‘s-Gravenhage 1927. Djåwå 7: 268-271.
Review of: W. J. O. Nieuwenkamp, Inlandsche kunst van Nederlandsen Oost-Indië, I: Bouwkunst van Bali, The Hague 1926. Djåwå 7: 274-275.
Review of: Tjokorda Gdé Raka Soekawati, Hoe de Baliër zich kleedt, [Weltevreden: 1927]. Djåwå 7: 275.
1928 “Het geloof der Balineezen.” Djåwå 8: 41-49.
“The middle-ages of Java.” Inter-Ocean 9: 591-596.
“Rapport van 10 November 1928, uitgebracht door Dr. C. C. Berg en Dr. R. Goris.” MK 1: 4-11.
“De oud-Javaansche inscripties uit het Sri-Wedari-Museum te Soerakarta.” OV 1928: 63-70.
“Geschiedbeschouwing.” Timboel 2: 20-22.
1929 “De eenheid der Mataramsche dynastie.” In: Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan, 1778-1928, Weltevreden, part 1, pp. 202-206.
“De positie der pande wesi, together with: Korte analyse van een lontar, door de pande wesi gebezigd.” MK 1: 41-52. – Engl. trsl. in 1960.
“Extract from: official report, [notes on epigraphy].” OV 1929: 18-19.
“Eenige nieuwe koperplaten op Bali gevonden.” OV 1929: 73-78.
“Extract from: official report, [notes on Bali].” OV 1929: 159-162.
“Een merkwaardige vondst op den Tënggër.” TBG 69: 221-228.
“Bali’s cultuur.” Timboel 3: 263-264.
Review of: K.C. Crucq, Bijdrage tot de kennis van het Balisch doodenritueel, Santpoort 1928 (PhD thesis Leiden). Djåwå 9: 35-36.
Review of: P. Wirz, Der Totenkult auf Bali, Stuttgart 1928. Djåwå 9: 204-205.
1930 Bali, godsdienst en ceremoniën, photography by Walter Spies. [Batavia]. – repr. Batavia 1938; Engl. trsl. 1931.
Godsdienst en gebruiken in Bali, Religion and customs in Bali, Batavia: Officieele Vereeniging voor het Touristen-Verkeer in Nederlandsch-Indië, [1930].
Bali: observations on the customs and life of the Balinese, Batavia: Officieele Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië, [1930]. Translated by A. H. Hamilton.
“Registratie der lontars. Together with: Het huidige lontarbezit der Kirtya.” MK 2: 5-22.
“Odalan poera Poeser ing Djagat te Pèdjèng” MK 2: 27-31 (bijlage I).
“Odalan poera dalem te Galiran (Boelèlèng)” MK 2: 33-37 (bijlage II).
“Extract from: official report, [notes on Old Javanese Corpus Inscriptionum], OV 1930: 34-35.
“Hindoe-oudheden op de Buitengewesten: rapport van R. Goris over het onderzoek op Bali.” OV 1930: 37-49.
“De inscriptie van Koeboeran Tjandi.” TBG 70: 157-170.
1931 The island of Bali: its religion and ceremonies, photogr. by Walter Spies, [Batavia]. – Trsl. of Bali, godsdienst en ceremoniën, 1930.
“Het huidige lontarbezit der Kirtya.” MK 3: 9-35.
“Secten op Bali.” MK 3: 37-53. – Transl. into Indonesian 1974.
“Bali als arbeidsveld voor wetenschappelijk werk.” TBG 71: 695-712.
1932 “Perhitoengan tahoen Hindoe-Bali.” [Calculation of the Hindu-Balinese year]. Bhāwanāgara 1 (1931-32): 28-32, 34, 180-186.
“Kertabasa (Skt. Krtabhasa).” [Explanations of Old Javanese literary idiom, mostly Sanskrit synonymy]. Bhāwanāgara 1 (1931-32): 83-87, 100-104, 161-166.
“Hari raja orang Bali Hindoe.” [Festive days of the Balinese Hindu]. Bhāwanāgara 1 (1931-32): 152-155;
“Bali sebagai padang pekerdjaan oentoek berbagai-bagai pengetahoean.” [Indonesian translation of “Bali als arbeidsveld voor wetenschappelijk werk.” 1931]. Bhāwanāgara 1 (1931-32): 191-192.
“Overeenkomst tusschen de Javaansche en Balische feestkalenders.” Djåwå 12: 310-312.
“[On the mission in Bali].” Soerabayaasch Handelsblad, 4th. August 1932.
1933 De strijd over Bali en de zending: de waarde van dr Kraemer’s boek, Batavia, 79 pp.
“Kertabasa (Skt. Krtabhasa).” [Explanations of Old Javanese literary idiom, mostly Sanskrit synonymy]. Bhāwanāgara 2 (1932-33): 29-31, 79-80, 139-142.
“Hari raja orang Bali Hindoe.” [Festive days of the Balinese Hindu]. Bhāwanāgara 2 (1932-33): 6-8, 24-26, 55-58.
“Bali sebagai padang pekerdjaan oentoek berbagai-bagai pengetahoean.” [Indonesian translation of “Bali als arbeidsveld voor wetenschappelijk werk.” 1931]. Bhāwanāgara 2 (1932-33): 8-9, 50-53, 75-79, 87-90.
“Artin mantra sané Sering Kamaryiang.” [Meaning of much used ritual formulas]. Bhāwanāgara 2 (1932-33): 142-144, 150-153.
“Tooneel, dans en muziek op Bali.” Djåwå 13: 329-333.
Notes to: Walter Spies, Das grosse Fest im Dorfe Trunjan (Insel Bali): Tagebuchblatter. TBG 73: 249-256.
“Bali’s hoogtijden.” TBG 73: 436-452. – Engl. trsl. in 1960.
Review of: V. E. Korn, De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan, Singaradja 1933. Djåwå 13: 414-417.
1935 “Sedjarah tanah air.” [National history]. Bhāwanāgara 3 (1933-34): 57-60, 84-88.
“Het godsdienstig karakter der Balische dorpsgemeenschap.” Djåwå 15: 1-16. – Engl. trsl. in 1960; Indonesian trsl. in 2012.
“Verslag omtrent de werkzaamheden der Kirtya.” MK 4: i-iii.
“Het huidige lontar bezit der Kirtya (tot Mei 1934).” MK 4: iv-x, 1-86.
“Sketches of Bali.” The Netherlands Indies 3: 437-444, 519-525, 562-570.
1936 “Enkele mededeelingen nopens de oorkonden gesteld in het oud-Balisch.” [Synopsis in English]. Djåwå 16: 88-101.
Appendix to: W. F. van der Kaaden, Nangloek Merana in Gianjar [The Nangluk-merana feast in Gianjar. Synopsis in English]. Djåwå 16: 123-126.
“Sketches of Bali.” The Netherlands Indies 4: 17-80.
“Aantekeningen over Oost Lombok.” TBG 76: 196-248.
Review of: W. F. Stutterheim, Indian influences in Old Balinese art, London 1935, Djåwå 16: 140-141.
1937 “Overzicht van dans en tooneel in Bali,” in collaboration with Walter Spies. Djåwå 17: 205-229.
“De poera Besakih, Bali’s rijkstempel.” Djåwå 17: 261-280.
“The Balinese medical literature.” Djåwå 17: 281-287.
“De Balische medische literatuur (Beknopt overzicht).” Djåwå 17: 288-290.
“Toelichting op enkele dansen.” Djåwå 17: 444-447.
Review of: Jane Belo, “A study of a Balinese family,” American Anthropologist 38,1 (1936). Djåwå 17: 431.
Review of: Jane Belo, The Balinese temper (Character and Personality, II, 1935). Djåwå 17: 431.
Review of: Miguel Covarrubias, The theatre in Bali (Theatre Arts Monthly, 1936). Djåwå 17: 432-433.
“Lijst der aanwinsten van de lontarbibliotheek tusschen mei 1934 en juni 1936.” MK 5: 3-13.
“Overzicht over de belangrijkste litteratuur betreffende de cultuur van Bali over het tijdvak 1920-1935.” MK 5: 15-43.
“Sketches of Bali.” The Netherlands Indies 5: 9-10.
1938 “Bali’s tempelwezen.” Djåwå 18: 30-48. – Engl. trsl. in 1960.
“De baris-dansen.” Djåwå 18: 69-71.
1939 Beknopt Sasaksch-Nederlandsch woordenboek, Singaradja (MK 7-10). – 2nd ed. 1940.
“Een merkwaardige plechtigheid in een bijzonder heiligdom,” in collaboration with G. H. Bousquet. Djåwå 19: 46-54.
Collaboration to: G. H. Bousquet, “Quelques sanctuaires Sasak de Lombok.” TBG 79: 239-251.
“Het groote tienjaarlijksche feest te Sëlat (K.A.).” Djåwå 19: 94-112.
“Een ouderwetsche plechtigheid te Koekoeb (Tabanan).” Djåwå 19: 142-145.
“Nieuw licht op Bali’s cultuur.” Reviews of: W. Weck, Heilkunde und Volkstum auf Bali, Stuttgart 1937; and Beryl de Zoete and Walter Spies, Dance and drama in Bali, London 1938. Djåwå 19: 379-381.
Appendix to: G. H. Bousquet, Recherches sur les deux sectes musulmanes (“waktou telous” et “waktou lima”) de Lombok. Revue des Études Islamiques 2: 176-177.
1941 “Enkele historische en sociologische gegevens uit de Balische oorkonden.” TBG 81: 279-294.
Review of: E. M. Uhlenbeck, Beknopte Javaansche grammatica, Batavia 1941. Djåwå 21: 470-474.
1948 Introduction to: P.V. van Stein Callenfels, “De rechten der vorsten op Bali.” Indonesië 1 (1947-48): 193.
“Obituary notice of: W. F. Stutterheim.” In: W. F. Stutterheim, De kraton van Madjapahit, ’s-Gravenhage (Verhandelingen KITLV 7), pp. i-ix.
1949 “Een plechtige bede in een eeuwenoud heiligdom.” Indonesië 2 (1948-1949): 1-18.
1950 Sedjarah Bali kuna, [The history of ancient Bali], [Singaradja] [1950], 23 pp.
“Verslagen van de taalambtenaar R. Goris.” In: Notulen BG van de 78e-90e vergadering Djakarta: 1947, 1950, 1951 [mimeographed].
1951 “Pura Besakih, kuil radja Bali.” Indonesia, [Madjalah Kebudajaan, published by Badan Musjawarat Kebudajaan Nasional, Djakarta] 2: 43-52. – Indonesian trsl. of “De poera Besakih, Bali’s rijkstempel,” 1937.
1953 Bali: Atlas kebudajaan; cults and customs; cultuurgeschiedenis in beeld, photography by P. L. Dronkers, [Djakarta] [1953]. – In Indonesian, English and Dutch; repr. The Hague 1960.
Article in: Bhak Timboel 2, 17-18.
1954 Prasasti Bali: inscripties vóór Anak Wungcu, diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Budaja, 2 vols, Bandung. – vol. 1: Introduction, transliterations, inscriptions in Sanskrit; vol. 2: Indonesian summary, English summary, index, regist.
1956 “Penjelidikan bahasa-bahasa dipulau Flores.” [Research on the languages of Flores]. Bahasa dan budaja 4,4: 36-47.
1965 Ancient history of Bali, revised ed., [Denpasar].
1957 “Dinasti Warmadewa dan Dharmawangca dipulau Bali.” [The Warmadewa and Dharmawangsa dynasties on the island of Bali]. Bahasa dan budaja 5,3: 18-31.
1958 “Radja-radja Bali, sedjak keradjaan anak Wungcu sampai kemenangan Gadjah Mada.” [The kings of Bali, from the reign of Anak Wungsu up to the victory of Gadjah Mada]. Bahasa dan budaja 6,4: 3-10.
“A new era a new art.” In: Traditional cultures in South-East Asia, prepared for Unesco by the Institute of Traditional Cultures, Madras, pp. 228-232.
1960 “The religious character of the village community.” Bali studies 1960: 79-100. – Engl. trsl. of “Het godsdienstig karakter der Balische dorpsgemeenschap,” 1935.
“The temple system.” Bali studies 1960: 103-111. – Engl. trsl. of “Bali’s tempelwezen,” 1938.
“Holidays and holy days.” Bali studies 1960: 115-129. – Engl. trsl. of “Bali’s hoogtijden,” 1933.
“The position of the blacksmith, with appendix: Précis of a lontar used by the blacksmith.” Bali studies 1960: 291-299. – Engl. trsl. of “De positie der pande wesi,” 1929.
1974 Sekte-sekte di Bali, diterj. dengan pengawasan Dewan Redaksi oleh P.S. Kusumo Sutojo ; kata pengantar oleh Haryati Soebadio, Jakarta. – Transl. of Secten op Bali, 1931.