thumb140

Christiaan Hooykaas

1902 – 1979
government linguist (‘Indoloog’) of Javanese and Malay
Balinese language, Balinese-Hinduistic culture and religion

Curriculum vitae

1902born in Amersfoort on December 26
1920final examination HBS B
1921matriculation gymnasium A
1921-1928Indonesian languages (‘Indologie’) at Leiden University; among his teachers were C. Snouck Hurgronje (Arabic), J.Ph. Vogel (Sanskrit), G.A.J. Hazeu (Javanese), N.J. Krom (archaeology and early history of the Dutch East Indies) and Ph. S. van Ronkel (comparative linguistics).
1929PhD under the supervision of …, Leiden University
1929-1932member of the office of Popular Literature, Batavia
1932-1939teacher Malay at high school, Jogjakarta
1939-1941government linguist, Bali-Lombok
1941-1945december 1941 outbreak of WW II in the Pacific region; mobilisation, prisoner of war in Birma; teaches fellow prisoners, among whom P. Voorhoeve, Balinese and Malay
1946-1950short stay in Amsterdam; interim professor of Malay and Indonesian language and literature, Nooduniversiteit, Jakarta
1951-1970lecturer and, within two years, reader in Old Javanese, SOAS, University of London
1970-1979after retirement he lived by turns in The Hague and Bali
1979died by traffic accident in The Hague on August 13

Sources

  • “Bibliographie de M. Christiaan Hooykaas.” In: C. Hooykaas, Introduction à la littérature balinaise, Paris 1979, pp. 97-100.
  • Gonda, J., “Herdenking van Christiaan Hooykaas.” In: Jaarboek KNAW 1979, pp. 204-207.
  • Swellengrebel, J.L., “In memoriam C. Hooykaas.” BTLV 136,2 (1980): 191-206.
  • Hinzler, H.I.R. (comp.), “Bibliography C. Hooykaas.” Addition to J.L. Swellengrebel, “In memoriam C. Hooykaas.” BTLV 136,2 (1980): 207-214.
  • Hinzler, H.I.R., “Christiaan Hooykaas.” In: Jaarboek MNL 1981, pp. 154-162.
  • Archives, KITLV inventory no. 129.

Publications

During his long stay in London (1951-1970) and after, Hooykaas worked on the basis of his huge collection of typewritten copies of Balinese manuscripts which he had commissioned for the project “Proyek Tik” on Bali. Moreover, he stayed in close contact with the Dutch Sanskritists J. Ensink (Groningen) and T. Goudriaan (Utrecht). That is why all his publications are included in the list.
1927 Translations of various folktales in: J. de Vries (ed.), Volksverhalen van Oost Indië, vol. 2, nos. 99, 105, 116, 117, 133, 151, 152, 161, 175 (correction P. Voorhoeve), Zutphen.
1929 Tantri: de Middel-Javaansche Pañcatantra-bewerking, Leiden. – PhD thesis Leiden.
“Nogmaals verboden rijkdom: volksgeloof in de Vorstenlanden (Midden-Java).” Djåwå 9: 175-178.
“Pañcatantra in Indonesië en Achter-Indië,” abstract of a paper read at the sixth congress of Het Oostersch Genootschap, 1929, Leiden. Verslag van het zesde congres, gehouden te Leiden op 3, 4 en 5 april 1929, pp. 34-35.
1930 Review of : C.C. Berg, Pranatjitra, een Javaansche liefde, Santpoort 1930. Djåwå 10: 244-245.
1931 Tantri Kāmandaka, een Oud-Javaansche Pañtjatantra-bewerking, in tekst en vert. uitg., Bandoeng (Bibliotheca Javanica 2).
“Sèh Djangkoeng, een heilige van Java.” Djåwå 11: 57-66.
“Een hypothese omtrent den oorsprong van het Oudjavaansche verhaal van Kuñjarakarṇa.” TBG 71,1/2: 107-132.
“Het Oud-Javaansche woord p(h)alapa beteekent zowel ‘profijt’ als ‘respijt’.” TBG 71,3: 267-274.
“De periodieke uitgaven van de Kirtya Lieferinck-van der Tuuk.” TBG 71: 380-389.
Review of: W.J.S. Poerwadarminta, Serat Mardi Kawi, 2 vols, Solo 1931. Djåwå 11: 183-184.
Review of: C.C. Berg, Kidung Harṣa-Wijaya: tekst, inhoudsopgave en aanteekeningen, ’s-Gravenhage 1931. Djåwå 11: 184-185.
Tijdschriftenschouw: “Een hypothese en een verslag betreffende de Båråboeḍoer.” Djåwå 11: 186-188.
Review of: “Annual Bibliography of Indian Archaeology for the years 1926-1929 [publ. 1928-1931].” TBG 71: 435-437.
Review of: C.C. Berg, Een nieuwe redactie van den roman van Raden Wijaya, [s.l.] 1930; and of: C.C. Berg (uitg.), Kidung Harṣa-Wijaya: Middel-Javaansche historische roman, [s.l.] 1930. TBG 71,4: 713-717.
Review of: De reis van Hayam Woeroek naar den Oosthoek, TBG 71,4: 718.
Book notice: G. Coedès, Les inscriptions malaises de Çrīvijaya, BEFEO 30: 29-80. Djåwå 11:117-118.
Book notice: Kern Institute Leiden, ABIA 1926-1928 [1928-1931]. Djåwå 11:118-119.
1932 “Javaansche uitgaven van volkslectuur (Balé Poestaka).” Djåwå 12: 93-115.
Review with comments of: R.Ng. Poerbatjaraka, Smaradahana: Oud-Javaansche tekst met vertaling, Bandoeng 1931. Djåwå 12: 124-131.
Tijdschriftenschouw: Het Oud-Javaansche Rāmāyaṇa, TBG 1932, afl. 2. Djåwå 12: 244-247.
Review of: C. Lekkerkerker, Javaansche geographische namen als spiegel van de omgeving en de denkwijze van het volk, Amsterdam 1931. TBG 72: 139-140.
Review of: Hulpmiddelen bij de bestudeeting van de Atjèhsche taal. TBG 72: 141-148.
1933 Proza en Poëzie van Oud-Java, Groningen-Batavia.
1934 Modern Maleisch zakelijk proza, uitgekozen en voorz. van een aanvullende woordenlijst, Groningen-Batavia. – Repr. 1946, 1947; repr. met titel Zakelijk proza in Bahasa Indonesia in 1949 en 1951; repr. met titel Karangan Terseba, (Dahulu: Zakelijk Proza in Bahasa Indonesia) in 1952, Djakarta-Groningen.
& R.Ng. Poerbatjaraka, “Bhārata-Yuddha, Mpu Sedah en Mpu Panuluh, vertaald [uit het Javaans].” Djåwå 14: 1-87.
1937 Over Maleische literatuur, Leiden. – repr. 1947.
1938 Review of: Tjan Tjoe Siem, Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft, Leiden 1938. Djåwå 18: 226-227.
Review of: Th. Pigeaud (samensteller), Javaans-Nederlands handwoordenboek, Groningen-Batavia 1938. Djåwå 18: 229-230.
Review of: W. Kern, Oudjavaansche en Balische hellevoorstellingen, Leiden 1934. Djåwå 18: 231-233.
1939 “Modern Maleisch, zijn verspreiding, bruikbaarheid en toekomst.” Koloniale Studiën 23: 405-438.
“De kroon der koningen.” In: Het comité voor het Triwindoe-Gedenkboek, Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII, Soerakarta, vol. 1, pp. 149-152.
Review of: I.J. Brugmans, Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch Indië, Groningen-Batavia 1938. Djåwå 19: 75-76.
Review of: C. Lekkerkerker, Land en volk van Java, Groningen-Batavia 1938. Djåwå 19: 76-77.
Review of: Cultureel Indië: maandschrift onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het koloniaal Instituut, proefnummer Januari 1939, Leiden. Djåwå 19: 77.
Book notice: F.W. Stapel (red.), Geschiedenis van Nederlandsch Indië, deel 1 en 2, Amsterdam 1938. Djåwå 19: 78.
Review of: W.H. Rassers, Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche kris, Amsterdam 1938. Djåwå 19: 78-82.
Review of: F.W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, deel 1 en 2, Amsterdam 1938. Djåwå 19: 165-170.
Review of: S. Lévi, Sanskrit texts from Bali, Baroda 1933. Djåwå 19: 384.
1940 “Voldoet de A.M.S. nog?” Koloniale Studiën 24: 21-31.
“De Lontarstichting Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk te Singaradja, 1935-1940.” MK 11: 1-5.
“Asklepius op Bali (en Lombok).” MK 11: 11-17.
“Bibliotheca Javanica.” MK 12: 42-46.
“Het Ganges-zwaard.” TBG 80,l: 118-121.
“Mardi Kagoenan Djawi.” Djåwå 20: 243-245.
Review of: C.C.Berg, Indië’s talenweelde en Indië’s taalproblemen, rede, Groningen-Batavia 1939. Djåwå 20: 171-172.
Review of: J. Edel, Hikajat Hasanoeddin, Meppel 1938. MK 12: 40-41.
1941 “Indrukken van een reis over Lombok.” De Locomotief 12, 13, 14 en 16 juni.
“Het verhaal van den Halve op Java, Bali en Lombok.” MK 13:1-15.
& C.J. Grader, “Lontar als schrijfmateriaal.” MK 13: 23-28.
“De Lontarstichting geheeten Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk te Singaraja in 1940.” MK 13: 30-31.
“J. Huizinga, Homo Ludens – een opwekking.” MK 13: 38-39.
“Lijst der geschriften van de Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk te Singaradja (nov. 1940).” MK 13: 42-43.
“Weer drie romans van liefde en dood op Bali.” MK 13: 44-48.
“Een Pakon-ceremonie bij de waktoe-teloe Sasaks te Songa, op Oost Lombok, naar aanteekeningen van den gepensioneerd hoofd Goevernements Indisch arts Radèn Soedjono, geformuleerd en geannoteerd.” MK 16: 97-109.
& H. van Baal-König, “Aanvullende bibliographie aangaande de Sasaks van Lombok.” MK 16: 110-154. – Aanvulling op: C. Lekkerkerker, Bali en Lombok: overzicht der litteratuur … tot einde 1919, Rijswijk 1920.
1942 & I Wajan Bhadra, “Dampati Lalangon: Balisch gedicht van West-Lombok, tekst en vertaling, met inleiding en noten.” TBG 82,l: 1-61.
1947 “A Balinese folktale.” In: India antiqua : a volume of oriental studies presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel, C.I.E. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate. [Ed. by] Kern Institute, Leyden, pp. 185-192.
1948 Balische verhalen van den Halve, uitgegeven en vertaald, ‘s-Gravenhage.
Enige Sasakse volksvertelsels (Lombok) , uitgegeven en vertaald, ‘s-Gravenhage
Verslag der lotgevallen van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van Indonesië gedurende haar bestaan, 4 December 1940-48, uitgebracht door haar voorzitter op 4 December 1948, [s.l.]. – Also published in: Universiteit van Indonesië, Gids voor het Academiejaar 1949-50.
1949 “Eenvoudige Balische zedeleer.” TBG 83,4: 378-393.
“Het onderwijs in Indonesische talen aan Rechtshoogeschool en Juridische Faculteit in verleden, heden en toekomst.” In: Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig Bestaan van het Rechtswetenschappelijk Onderwijs in Indonesië, Groningen-Djakarta, pp. 1-7.
1950 & Poerbatjaraka en P. Voorhoeve, Indonesische handschriften, Bandung.
“Moord of ‘slechts’ verkrachting?” Oriëntatie: cultureel maandblad 31: 27-31.
“Een voorstel in zake Pantun-vertaling.” In: Bingkisan Budi : een bundel opstellen aan dr Philippus Samuel van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag, 1 augustus 1950, Leiden, pp. 156-159.
1951 “Çāngkhya-leer van Bali.” TBG 84,4: 434-484.
Perintis Sastera, translation by Raihoel Amar gelar Datoek Besar of Literatuur in Maleis en Indonesisch, Groningen-Djakarta. – repr. 1953; with title Perintis Sastera, Edisi Baru, Kuala Lumpur, 1965.
“Zuid-Bali in vergelijking met Midden-Java.” In: Sticusa-Jaarboek, Amsterdam, pp. 12-23.
1952 Literatuur in Maleis en Indonesisch, Groningen-Djakarta.
Penjedar sastera, terdjemahan Raihoel Amar gelar Datoek Besar, Groningen-Djakarta 1952. – Repr. 1953; repr. met titel Penyedar Sastera, Edisi Baru, Kuala Lumpur 1963, 1965 and 1981.
1953 Review of: Bingkisan Budi : een bundel opstellen aan dr Philippus Samuel van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag, 1 augustus 1950, Leiden 1950. BSOAS 15,1: 192-193.
1954 “Sanskrit Kāvya and Old Javanese Kakawin.” JOIB 4,2/3: 143-148.
1955 The Old-Javanese Rāmāyaṇa Kakawin with special reference to the problem of interpolation in Kakawins, The Hague (Verhandelingen KITLV 16).
“The Buddhist legend of Kuñjarakarṇa and Pūrṇavijaya.” JOIB 5,1: 95-98.
“Bharata’s departure: a passage on Artha-śāstra in the Old-Javanese Rāmāyaṇa Kakawin, JOIB 5,2: 187-192.
“Sītā’s laments in the Aśoka-grove, as found in the Old-Javanese Rāmāyaṇa Kakawin.” JOIB 5,3: 244-248.
“The wailing of Vibhīṣaṇa in the Old-Javanese Rāmāyaṇa Kakawin.” JOIB 5,4: 335-337.
“Vibhīṣaṇa’s succession in Laṅkā: a passage on Nīti-śāstra in the Old- Javanese Rāmāyaṇa Kakawin.” JOIB 5,4: 338-344.
1956 “Kāmandakīya Nītisāra, etc. in Old Javanese.” Journal of the Greater India Society 15: 18-50.
“Laks(a)mana at Malay courts.” JOIB 6,1: 1-2.
“The glorification of Viṣṇu in the Sanskrit Bhagavad-Gītā and in the Old Javanese Rāmāyaṇa Kakawin.” JOIB 6,2/3: 69-74.
1957 “Old Javanese Kakawin and the Sabaras.” BTLV 113,1: 102-103.
“Love in Lĕṅkā, an episode of the Old-Javanese Rāmāyaṇa compared with the Sanskrit Bhaṭṭi-kāvya.” BTLV 113,3: 274-289.
“On some arthālaṅkāras in the Bhaṭṭi-kāvya.” In: J. Brough e.a. (eds), Studies in honour of Sir Ralph Turner, [London] 1957. BSOAS 20: 351-364.
“Stylistic figures in the Old-Javanese Rāmāyaṇa Kakawin.” JOIB 7,3: 135-157.
1958 The Lay of Jayaprana, the Balinese Uriah, introd., text., transl. and notes, London.
“The Paradise on earth in Lĕṅkā (Old Javanese Ramayana XXIV, 87-126).” BTLV 114,3: 265-291.
The Old-Javanese Rāmāyaṇa: an exemplary Kakawin as to form and content, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 65,1).
“From Lĕṅkā to Ayodhyā by Puṣpaka, being the Old Javanese Rāmāyaṇa Kakawin Sarga XXV mainly.” BTLV 114,4: 359-383.
“Four-line Yamaka in the Old Javanese Rāmāyaṇa .” JRAS 112: 58-71, 122-138.
“The contents of the Bhaṭṭi-kāvya.” JOIB 8,3: 132-147.
“The Old Javanese Rāmāyaṇa: an introduction to some of its problems.” Madjalah untuk Ilmu Bahasa, Ilmu Bumi dan Kebudajaan Indonesia 86: 1-20.
& J. Francis Jones (trsl.), Hardjowirogo, History of the wayang purwa, London. – Transl. of Sejarah wayang purwa, 2nd ed. Jakarta 1952 (Balai Pustaka 1698).
1959 “The function of the Dalang.” In: Akten des 24. Internationalen Orientalisten-Kongresses der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, München 1957, pp. 683-686.
1960 “Two exorcist priests in Bali.” Man 60: art. 231, London.
“Interpolated or genuine.” BTLV 116,2 : 278.
“Khili Suci, the royal nun.” BTLV 116,2: 279.
1961 Et al., De kunst van Bali: verleden en heden, catalogus van een tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, 23 maart -1 mei 1961, [Den Haag]. – Appeared also in English.
“De auteur van de Harṣa-Wijaya.” BTLV 117,3: 387-388.
“A critical stage in the study of Indonesia’s past.” In: D.G.E. Hall, Historians of Southeast Asia, London, pp. 318-325. – repr. 1963.
1962 “Śaiva-siddhānta in Java and Bali.” BTLV 118,3: 309-327.
“The holy water sprinkler in Bali.” Bulletin of the Institute of Traditional Culture 1: 12-28.
“Indisch-Indonesische poëzie.” Forum der Letteren 111,4: 217-230.
In collaboration with Raghu Vira et al. (eds), Sara-Samuccaya: a classical Indonesian compendium of high ideals, New Delhi (Śatapiṭaka 24, Dvīpāntarapiṭaka 7).
“Books made in Bali.” In: J.H. Dave et al. (eds), Munshi Indological Felicitation Volume, Bhāratīya Vidyā 20-21 (1960-1961): 377-391.
1963 Books made in Bali.” BTLV 119,4: 371-386. – Abridged version of the 1962 ed.
“Bauddha brahmins in Bali.” BSOAS 26: 544-550.
“Old Javanese Rāmāyaṇa.” The Journal of Oriental Research 30,1(1960-1961; issued 1963): 1-12.
Foreword on: Alexander Zieseniss, The Rāma saga in Malaysia: its origin and development, transl. from the German by P.W. Burch, Singapore, 4 pp.
1964 Āgama tīrtha: five studies in Hindu-Balinese religion, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 70,4).
“Śānti: a ritualistic object from Bali.” Asia Major NS 11: 78-83.
“Weda and Sisya, Rsi and Bhujangga in present-day Bali.” BTLV 120,2: 231-244.
“The Balinese Sengguhu priest, a shaman, but not a Sufi, a Śaiva and a Vaiṣṇava.” In: J. Bastin and R. Roolvink (eds), Malayan and Indonesian studies: essays presented to Sir Richard Winstedt, Oxford, pp. 267-282.
1965 “Buddhism in Bali.” In: Felicitation volumes of Southeast-Asian studies presented to His Highness Prince Dhaninivat Kromamun Bidyalabh Bridhyakorn on the occasion of his eightieth birthday, 2 vols, Bangkok, B.E. 2508=C.E. 1965, vol. 1, pp. 25-34.
“Preliminary remarks on Vaiṣṇavism in Bali.” JOIB 14,3/4: 326-329.
“A note on the Mahā-Bhārata in Malaysia and Indonesia: Sabhā-Parva found in Bali.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 38,2: 125-128.
“Greater Indian studies: present desiderata.” VIJ 3,2: 287-298.
“Śivaism in Bali: two hypotheses.” JOIB 15,3-4: 381-390.
1966 Sūrya-Sevana: the way to God of a Balinese Śiva priest, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 72,3).
1968 Bagus Umbara, prince of Koripan: the story of a prince of Bali and a princess of Java, ill. on palm leaves by a Balinese artist; [ed.] with Balinese text and English transl. London.
“Hinduism of Bali.” In: N. Sri Ram et al. (eds), Dr. V. Raghavan felicitation volume, ALB 31-32 (1967-68): 270-280.
“Brahman ritual in Bali.” Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia (Djakarta) 4,3: 187-199.
Review of: J. Ensink, On the Old-Javanese Cantakaparwa and its tale of Sutasoma, ‘s-Gravenhage 1967. BSOAS 31,2: 421-422.
1969 “An exorcistic litany from Bali.” BTLV 125,3: 356-370.
1970 “The treasures of Bali.” In: H.B. Sarkar (ed.), R.C. Majumdar felicitation volume, Calcutta, pp. 67-77.
1971 & Teun Goudriaan (eds), Stuti and stava (Bauddha, Śaiva and Vaiṣṇava) of Balinese Brahman priests [Sanskrit texts; ed. with introd., translation and notes]. Amsterdam [etc.] (Verhandelingen KNAW NR 76).
“Pamurtian in Balinese art.” in: Claire Holt Commemoration volume, Indonesia 12: 1-20, Cornell University.
1972 “Kāla in Java and Bali.” In: J. Ensink and P. Gaeffke (eds), India Maior: congratulatory volume presented to J. Gonda, Leiden, pp. 133-143.
Foreword to: P.L. Amin Sweeney, The Ramayana and the Malay shadow-play, Kuala Lumpur, pp. vii-viii.
1973 Kāma and Kāla: materials for the study of shadow theatre in Bali, Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 79).
Balinese Bauddha brahmans, [texts with transl., ed.] Amsterdam (Verhandelingen KNAW NR 80).
Religion in Bali, Leiden (Iconography of Religions 13, 10).
“La Conservation des manuscrits et de la parole parlée en Indonésie.” Archipel 6: 33-41.
1974 Cosmogony and creation in Balinese tradition, [texts ed. and transl.]. The Hague (Bibliotheca Indonesica 9).
“Godsdienstwetenschap met betrekking tot Indonesië.” In: R. Boeke (samensteller), Verder dan de Oekumene: een kwart eeuw verkenning in Nederland van religies der wereld, Oosterbeek, pp. 43-45.
1975 “Pañca-yajña-s in India and Bali.” ALB 39: 240-259.
Points of comparison in the field of religion: Malaysia-Bali, Occasional Papers No. 1, Institute of Malay Language, Literature and Culture, National University of Malaysia, Kuala Lumpur.
“A Balinese contribution to Malay literature.” Journa1 of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 47,2: 112-115.
1976 “Islam in Bali.” Institute of Social Studies, Seva-Bharati 1: 54-65.
“Social anthropology, a “Discipline” of theories and hear-say? (à propos of Geertz on Bali).” Archipel 11: 237-243.
“Counsel and advice to the soul of the dead.” Review of Indonesian and Malayan Affairs 10,1: 39-50.
“Balinese death ritual: as described and explained from the inside.” Review of Indonesian and Malayan Affairs 10,2: 35-49.
“The Dukuh as a Balinese priest: a sociological problem.” The South East Asian Review 1,1: 1-15.
“A short answer to the Geertzes.” Archipel 12: 226.
1977 A Balinese temple festival, The Hague (Bibliotheca Indonesica 15).
“Making rain in Lombok.” Indonesia Circle 12: 3-5.
1978 The Balinese poem Basur: an introduction to magic, ed. and transl. The Hague (Bibliotheca Indonesica 17).
“Puisi Lama.” In: S. Udin, Spectrum: essays presented to Sutan Takdir Alisjahbana on his seventieth birthday, Jakarta: Dian Rakyat, pp. 209-214.
“Patola and Gringsing: an additional note.” BTLV 134,2/3: 356-359.
1979 Introduction à la littérature balinaise, accompagnée d’une bibliographie sélective sur la littérature balinaise publiée par C. Hooykaas et de la bibliographie de ses œuvres. Paris. (Cahier d’Archipel 8).
Tjalon Aran: volksverhalen en legenden van Bali, vert. [uit het Balinees] en ingeleid, Amsterdam (De Oosterse Bibliotheek 13).
“Pañcatantra in Java Bali.” In: J.P. Sinha (ed.), Ludwig Sternbach felicitation volume 2 vols, Lucknow, vol. 1 , pp. 291-292.
“The shadow theatre in Java and Bali.” Journal Indonesia Circle 18: 33-34.
“Preservation and cataloguing of manuscripts in Bali, BTLV 135,2/3: 347-353.
“A short note on Kawi and Kakawin.” BTLV 135,4: 484.
1980 Drawings of Balinese sorcery, publ. with a commentary, Leiden (Iconography of religions Supplement 1).
Tovenarij op Bali: magische tekeningen uit twee Leidse collecties , bijeengebracht en toegelicht, Amsterdam.
1982 De kluizenaar door Doekoeh Siladri : Balisch volksverhaal, vert. [uit het Balisch] en ingeleid, Amsterdam (De Oosterse bibliotheek 20).
1983 “Homa in India and Bali.” In Michel Strickmann (ed.), Tantric and Taoist studies: in honour of R.A. Stein, Bruxelles, vol. 2 (Mélanges Chinois et Bouddhiques 21), pp. 512-591.