Johannes Marinus Simon Baljon (jr.)

1919 – 2001
Theology, Islam in India

Curriculum vitae

1919born in Modjowarno (Java, Indonesia) on July 18
1949PhD theology, Utrecht University
1967-1972lector of the Islam and the religions of India; from 1969 also of Hindi and Urdu languages, Groningen University
1972-…full professor Islamic studies, Leiden University
2001died on February 3

Publications

1935  “Kerk en Zending.” Nieuwe Theologische Studiën 18: 55-61.
1949  The reforms and religious ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan, Leiden. – PhD thesis Utrecht; 2nd rev. ed. Lahore 1958.
1950  Sayyid Ahmad Khan: seorang islam-modern dan pembaharu sosial / [bah. Indonesia … oleh Amal Hamzah berdasarkan naskah J.M.S. Baljon Jr.]; dengan kata pengantar oleh A. Salim, Djakarta-Amsterdam (Tjermin Kehidupan 8).
Twee grondleggers van de moderne Islam: Ahmad Khan en Muhammad Abduh, Den Haag (Lichtstralen op de akker der wereld 51,1).
1952  “Openbaring in de moderne Islam.” NTT 6 (1951-1952): 321-328.
“A modern Urdu Tafsir.” Die Welt des Islams NS 2,2: 95-107.
Review of: Th.P.van Baaren, Voorstellingen van openbaring phaenomenologisch beschouwd: proeve van inleidend onderzoek, Utrecht 1951. NTT 6 (1951-1952): 52-53.
Review of: F. S. Jafri, The Spirit of Pakistan, Karachi 1951. Die Welt des Islams NS 2,2: 142.
1954  “A modern Muslim decalogue.” Die Welt des Islams NS 3,3/4: 187-200.
Review of: D. S. Attema, Moderne stromingen in de Islam, Den Haag 1953. NTT 8 (1953-1954): 110-111.
Review of: A. van Onck, Islam: de kracht, die de wereld der Moslims beweegt, Leiden 1952. NTT 8 (1953-1954): 110.
1955  “De moderne Moslimse Koran-exegese.” NTT 9 (1954-1955): 65-78.
– Review of: De heilige qor’aan met Nederlandse vertaling, uitg. door de Ahmadiyya Moslim Missie. NTT 9 (1954-1955): 103.
Review of: Grondslagen van de Islam; Was Jezus god of mens; Een boodschapper gods voor deze tijd; Het leven na de dood en de leer van reïncarnatie, uit het Engels vertaald; uitgegeven door Ahmadiyya Muslim Missie in Nederland, Den Haag [1950]. NTT 9 (1954-1955): 104.
1956  “Profetisme in de moderne Islam.” NTT 10 (1955-1956): 417-425
1958  “Pakistani views of Hadîth.” Die Welt des Islams NS 5,3/4: 219-227.
1961  Modern Muslim Koran interpretation (1880-1960), Leiden. – Fotomech. reprint 1968.
E.a., Over bijbel en openbaring: studies uit Vrijzinnig-Hervormde kring, Assen.
1962  “De liefde Gods in de Koran.” NTT 16 (1961-1962): 337-343.
Review of: J. Brugman, De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte, Den Haag 1960 (Verhandelingen KITLV 28). Die Welt des Islams NS 7,1: 215-216.
1964  The reforms and religious ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan, 3rd ed., rev. Lahore. – Oorspr. proefschrift Utrecht.
1965  “Waarom verloochende de Koran Jezus’ kruisdood?” NTT 19 (1964-1965): 337-342.
Review of: J. J. Waardenburg, L’Islam dans le miroir del’Occident, 2ième ed., Paris 1963. NTT 19 (1964-1965): 238-239.
1967  “Two lists of prophets.” NTT 21 (1966-1967): 81-89.
1968  Moslimse ambivalentie inzake muziek, Leiden. – Openbare les Groningen.
1969  “Islam in Afghanistan, India and Pakistan.” In: A.J. Arberry (ed.), Religion in the Middle East: three religions in concord and conflict, Cambridge, vol. 2: Islam, pp. 119-144.
1970  “Prophetology of Shah Wali Allah.” Islamic Studies 9: 69-79.
1971  “Psychology as apprehended and applied by Shâh Walî Allâh Dihlawî.” In: P.W. Pestman (ed.), Acta Orientalia Neerlandica, Leiden 1971, pp. 53-60.
1972  De motivatie van de moslimse pelgrim, Leiden. – Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleraar in de Islamologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 13 oktober 1972.
Review of: B.J. Boland, The struggle of Islam in modern Indonesia, ‘s-Gravenhage 1971. NTT 26: 76-78.
1973  A mystical interpretation of prophetic tales by an Indian Muslim, Shāh Walī Allāh’s Taʻwīl al-Aḥādith , transl. [from the Arabic], Leiden (Nisaba 2).
1975  “Muhammad Iqbāl, filosoof op mystieke grondslag.” Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 15,3 (= Filosofie van de Islam) (1974-1975): 107-115.
1977  Review of: K.A. Nizami (ed.), Politics and society during the early medieval period: collected works of Mohammad Habib, New Delhi 1974. IIJ 19,1/2: 167.
1986  Religion and thought of Shāh Walī Allāh Dihlawī 1703-1762, Leiden (Studies in the history of religions 48).
1991  Tafsir qur’an muslim modern , penterjemah dari bahasa Inggeris A. Niamullah Muiz, Jakarta. – Vert. van: Modern Muslim Koran interpretation (1880-1960), Leiden 1961.
1992  Review of: H.L. Beck, De Islam in Nederland: romancing religion? Tilburg 1992 (Inaugurele rede theologische faculteit Tilburg 14.2.1992). BTLV 148,3/4: 530.