thumb137

Maria Elisabeth Lulius van Goor

1866 – 1929
Pāli, Sanskit and Javanese
Hindu-Javanese history and art

Curriculum vitae

1866born in Gouda on September 5
1881-1885highschool HBS (HogereBurgerSchool); the first female student to be admitted
… -1912Dutch language studies at LeidenUniversity; Sanskrit and Pāli with J.S. Speyer
1915PhD under the supervision of J.S. Speyer
1915-1917learned Indonesian palaeography and Javanese
1917-1920assistant of F.D.K. Bosch, the director of the Archaeologicl Survey of the Dutch East Indies, Java; iconographical studies and work on the project of cataloguing the Hindu antiquities
1922-1923assistant of Louis Finot, director of EFEO, Indo-China
1924return to the Netherlands
… – 1929private lecturer for Pāli
1929died in Leiden on July 2

Sources

  • Vogel, J.Ph., “Levensbericht van dr Maria Elisabeth Lulius van Goor 1866-1929.” In: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1929-1930, Leiden 1930, pp. 49-54; met lijst der geschriften.
  • “Maria Elisabeth Lulius van Goor.” In: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Lotus in de Lage Landen: de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland: beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009, pp. 150-151.

Publications

1915  De Buddhistische non geschetst naar gegevens der Pāli-literatuur, Leiden. – PhD thesis Leiden.
1917  “Djalatoenda-Kertasana-Sentoel.” OV 1917: 99-105.
1918  “Bronzen beeldje te Solo in het bezit van dr Hausmann.” OV 1918: 33-39.
1919  Korte gids voor de tempelbouwvallen te Prambanan in de Prambanan-vlakte, het Diëng-plateau en Gedong Sanga, Weltevreden. – Transl. into English: Weltevreden 1922.
Panoentoen tjekakan toemrap tjanḍi-tjanḍi ing tanah Prambanan, Dijèng sapanoeng-gilanipoen: kadamel ing temboeng Djawi, Betawi. – Transl. of previous title into Javanese.
Naschrift bij het artikel van J.L. Moens, “De hoofdpersoon van de basreliefs in het voorportaal van den Tjandi Mendoet.” OV 1919: 36-40.
“De juweelpotten van Kuwera.” OV 1919: 112-124.
1920  “Een paar mededeelingen aangaande de bronsvondst van Ngandjoek.” Notulen BG 58: 81-87.
1921  “De Kuwera in het voorportaal Tjandi Mendoet.” In: Handelingen van het eerste congres voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Java, Solo, 25 en 26 Dec. 1919, Weltevreden, pp. 325-
1922  A short guide to the ruined temples in the Prambanan plain, the Dieng Plateau and Gedong Sanga, transl. from the Dutch by H.S. Banner, Weltevreden. – Reprinted in 1929 as: Prambanan, Contribution to the Fourth Pacific Science Congress, Djakarta/Bandoeng, 1929
& H. Parmentier, review of: Oudheidkundige Dienst van Nederlandsch-Indië, Oudheidkundig verslag 1920, 1921 et 1922,1, Weltevreden. BEFEO 22: 252-260.
& H. Parmentier, review of: Djåwå: driemaandelijksch tijdschrift, orgaan van het Java-Instituut 1921, Weltevreden. BEFEO 22: 260-261.
& H. Parmentier, review of: N.J. Krom, Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst, ’s-Gravenhage 1920. BEFEO 22: 261-276.
1924  De Pāli-letterkunde als bron voor de kennis van het Buddhisme en van de Buddhistische archaeologie. Openbare les gegeven bij het begin harer werkzaamheid als privaat-docent in het Pāli aan de Rijks-Universiteit te Leiden den 21en November 1924.
1925  “Notices sur les ruines de Panataran et les récents travaux de restauration.” In: E. Senart et Louis Finot, Études Asiatiques, publiées à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’École Française d’Extre ̂me-Orient, vol. 2, Paris, pp. 375-384.
1927  Review of: G.H. Monod, Légendes cambodgiennes que m’a contées le Gouverneur Khieu, Paris 1922. Museum 34: 61-63.
1928  Review of: J.F. Blumhardt, Catalogue of the Bengali and Assamese manuscripts in the Library of the India Office, London 1924; and of: Catalogue of the Oriya manuscripts in the Library of the India Office, London 1924. Museum 35: 117-118.