thumb172

Wouter Schouten

1638 – 1704
barber surgeon, poet

Curriculum vitae

1639born in Haarlem on September 2
1658-1665barber surgeon with the VOC visiting Batavia, the Maluku Islands, Myanmar, the Coromandel and Malabar Coast, Ceylon, and Bengal
1665-1704barber surgeon in Haarlem
1704died in Haarlem in October

Sources

  • A.J. van der Aa, Nieuw biographisch anthologisch, en critisch woordenboek van Nederlandse dichters. Derde deel O-Z. W. de Grebber, Amsterdam 1846, pp. 133-134.
  • Freudenberg, Ph., “Wouter Schouten’s account of Ceylon.” Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society 11 (1889-1890).
  • “Schouten, Wouter.” In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 5, Leiden: A.W. Sijthoff, 1921 .
  • Barend-van Haeften, M, “Wouter Schouten: Haarlemmer reiziger, schrijver en chirurgijn.” In: Haarlems Helicon 1993, pp. 149-161.
  • wikipedia

Publications

In addition to two publications on surgery (not included), Schouten wrote an account of his travels with the VOC, illustrated with some 36 poems.
1676 Oost-Indische Voyagie, vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen, bloedige zee- en landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren; belegering, bestorming, en verovering van veel voorname steden en kasteelen, mitsgaders een curieuse beschrijving der voornaemste landen, eylanden, koninckrijcken en steden in Oost-Indien;…als oock sijn seer gevaerlijcke wederom-reyse naer ’t Vaderlandt, daer in een bysondere harde ontmoetinge met d’Engelsche Oorloghs-Vloot, soo in Bergen-Noorwegen, als in de Noord-Zee … t’Amsterdam: Jacob Meurs…en Johannes van Someren, 1676.

Translation and reprints

German translation
1676 Ost-Indische Reyse: worin erzehlt wird viel gedenckwürdiges, und ungemeine seltzame Sachen, … Wie auch eine eigendliche Beschreibung der fürnehmsten Ost-Indischen Landschaften … / / durch Mster Walter Schultzen, von Harlem. Nebenst noch dem gefährlichen Schiffbruch … Von Frantz Janß. von der Heyde, aufgezeichnet … ; Und aus dem Niederländischen ins Hochteutsche übergesetzet durch J.D.. …In Amsterdam: bey Jacob von Meurs, und Johannes von Sommern.

Reprints

1708 Reys-togten naar en door Oost-Indien: in welke, de voornaamste landen, koningryken, steden … naauwkeurig word beschreven … Hier is nog by gevoegt des autheurs gevaarlyke te rug-reys, in welke naauwkeuriger dan elders, beschreven werd, de harde bejegening onzer Oost Indize retour-scheepen, in de haven van Bergen in Noorwegen door de Engelze in ’t jaar 1665, verzierd met een aanzienelyk getal voorname, en door den schryver, naar ’t leeven geteekende, afbeeldingen; zoo van steden, bergen en kasteelen, als andere beschouwens waardige vreemdigheden dier landstreeken, T’Amsteldam: by Andries van Damme …, 2e druk.
1775 Reistogt naar en door OostIndiën, waar in de voornaamste landen, stéden, eilanden, bergen, rivieren, enz.; de godsdienst, wetten, zéden, gewoonten, en kléding der bijzondere volken; en het merkwaerdige in de dieren, planten en gewassen der Indische gewesten, nauwkeurig worden beschréven, doormengd met veele ongewoone voorvallen, zonderlinge geschiedverhaalen, getrouwe berigten van bloedige zee- en veldslagen met de Portugeesen, Makassers en anderen; vercierd met koperen plaaten, Utrecht, 4e druk.

‘Hertaling’
2003 De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten, [hertaling] Michael Breet; met medewerking van Marijke Barend-van Haeften, Zutphen: Walburg Pers.
2012 Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn: 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie, Marijke Barend-Van Haeften en Hetty Plekenpol, Zutphen: Walburg Pers.