thumb81

Jacobus Samuel (Jacob) Speijer

1849 – 1913
Sanskrit, Pali, Buddhism, Indian philosophy

Curriculum vitae

1849born in Amsterdam on December 20
1861-1865gymnasium
1865started his academic education (Letteren) at the Athenaeum Illustre Amsterdam (presently University of Amsterdam)
1868-BA exam at Utrecht University; MA exam at Leiden University; student of among others H. Kern and Cobet
1872PhD Leiden University, under supervision of H. Kern
1872-1873teacher classical languages in high school (HBS) in Hoorn
1873-1888praeceptor at the gymnasium at Amsterdam
1877-1888lector in Sanskrit, University of Amsterdam
1888-1889extraordinary professor Sanskrit, University of Amsterdam
1889-1903full professor in Latin studies and fundamentals of Sanskrit, Groningen University
1903-1913full professor in Sanskrit and Indian archaeology, Leiden University
1913died in Leiden on November 1

Special activities and positions

 • Co-founder of the monthly Museum in 1893
 • Co-editor of Museum, 1901-
 • Promotor of gymnasium education by publishing a Latin school grammar and school editions of Latin authors
 • Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1889

Sources (selection)

 • Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen 1888-1889, pp. 35-36. – biographische aanteekeningen betreffende de hoogleeraren, die in het studiejaar 1888-1889 hun ambt alhier hebben aanvaard.
 • Vogel, J.Ph., “Jacob Samuel Speyer.” JRAS 46,1 (1914): 227-232. – Obituary notice.
 • Huizinga, J., “Dr J.S. Speyer †.” Jaarboekje voor de geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 11 (1914): 69-70. – reprinted in: J. Huizinga, Verzamelde werken 6: biografie, Haarlem 1950, pp. 335.
 • Verdam, J., In: Almanak van het Leidsch studenten corps 100 (1914) p. 265-267.
 • Caland, W., “Levensbericht van Jacob Samuel Speyer.” In: Jaarboek KAW 1914 (1915): 37-77, with bibliography pp. 68-77.
 • Faddegon, B., “Levensbericht van Jacob Samuel Speyer.” In: Handelingen en mededeelingen van de MNL te Leiden 1914-1915 (1915): 259-309 with bibliography pp. 301-309.
 • Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932, p. 679.
 • wikipedia
 • Studies in Sanskrit syntax: a volume in honor of the centennial of Speijer’s Sanskrit syntax (1886-1986), ed. by Hans Henrich Hock, New Delhi 1991.
 • “Jacob Samuel Speyer.” In: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Lotus in de Lage Landen: de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland: beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009, pp. 138-140.

Selected publications

In the period 1889-1903, when Speijer was full professor in Latin in Groningen, he increasingly wrote on Sanskrit studies rather than Latin. The Latin studies are not included.
1872 Specimen literarium inaugurale de ceremonia apud Indos, quae vocatur jâtakarma, Lugduni-Batavorum. – PhD thesis Leiden.
1875 “Mensch en Stof.” De Nederlandsche Spectator 1875: 145-146.
1879 “Bemerkungen zu den Gṛhyasûtra.” BTLV 27,1: 155-201.
1882 Review of: J. and der Vliet, Danseres en koning: Malavika en Agnimitra, tooneelstuk van Kalidasa, uit het Sanskrĕt vertaald, Haarlem 1882. De Nederlandsche Spectator 1882: 407-409.
1884 “Professor Kern.” Eigen Haard 10: 241-244.
1885 “Le mythe de Nahusha.” In: [M.J. de Goeje (réd.),] Actes du VIe Congrès international des Orientalistes tenu en 1883 à Leide, 3e partie, sect. 2, Leide 1884-1885, pp. 81-117.
1886 Sanskrit Syntax, with an introduction by H. Kern, Leyden. – Photomech. reprint Delhi 1973.
1888 De waarde van het Sanskrit voor de wetenschap van de taal, Rede uitgesproken op 24 september 1888 bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
1889 De Latijnsche philologie en hare betrekking tot de linguistiek, inwijdingsrede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen, 23 Maart. Leiden.
1890 & C.P. Tiele, “Verslag over de verhandeling van dr W. Caland, ‘Zur syntax des Avesta’.” VMKAW 3,7: 351-353.
1891 “Een philologische feestbundel [aangeboden aan H. Schweizer-Sidler].” De Nederlandsche Spectator 1891: 416-417.
1892 “De maan in nood, eene mythologische studie.” De Gids 56: 520-549.
1893 “Jâtakamâlâ (garland of birth-stories) translated from the original Sanskrit.” BTLV 42,1: 129-182, 254-310, 441-500.
“Eene indische duizend en één nacht.” Tijdspiegel, p. 1-28.
Review of: Leon von Mánskowski (Hrsg., Übers.), Der Auszug aus dem Pañcatantra in Kshemendras Bṛihatkathâmañjarî, Leipzig 1892. Museum 1: 213.
1894 “Jâtakamâlâ (garland of birth-stories) translated from the original Sanskrit.” BTLV 44,1: 201-256, 321-385, 616-658.
“Iets over den leeftijd van meerderjarigheid bij de oude Indiërs.” In: Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden, Leiden, pp. 133-136.
“Tjalling Halbertsma: geb. 20 juli 1829, overleden 18 juli 1894.” De Nederlandsche Spectator 1894,28.
Review of: J.J.M. de Groot, Le code du Mahâyâna en Chine: son influence sur la vie monacale et sur le monde laïque, Amsterdam 1893. Museum 1: 441.
Review of: W. Caland, Altindischer Ahnencult: das Çrāddha nach den verschiedenen Schulen mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt, Leiden 1893. Museum 2: 11.
Review of: J. Ries, Was ist Syntax ?: ein kritischer Versuch, Marburg 1894. Museum 2: 161.
Review of: B. Delbrück, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, Strassburg 1893. Museum 2: 265.
1895 The Gâtakamâlâ, or Garland of birth-stories, by Ârya Sûra; transl. from the Sanskrit, London (Sacred books of the Buddhists 1). – 1st Indian ed. as The Jātakamālā: Garland of birth-stories of Āryaśūra, Delhi 1971.
“Kritische Nachlese zu Aśvaghośa’s Buddhacarita.” VMKAW 3,11: 340-356.
Review of: C.C. Uhlenbeck, Handboek der Indische klankleer, in vergelijking met die der Indogermaansche stamtaal, ten gebruike van studenten in de Nederlandsche en klassieke letteren , Leiden 1894. Museum 2: 432.
1896 Vedische und Sanskrit-Syntax, Strassburg (Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde 1,6). – Photomech. reprint Graz 1974.
1896 & H. Kern, “Verslag over eene verhandeling van dr W. Caland onder den titel: Die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche.” VMKAW 3,12: 223-224.
Review of: W. Foy, Die königliche Gewalt nach den altindischen Rechtsbüchern, den Dharmasūtren und älteren Dharmaśāstren, Leipzig 1895. Museum 4: 117.
1897 “Lumbinī.” WZKM 11: 22-24.
“Kapilavastu teruggevonden.” Handelsblad 31 Jan. (avond-editie).
Review of: J. Wackernagel, Altindische Grammatik I, Lautlehre, Göttingen 1896. GGA 4.
Review of: J. Dahlmann, Das Mahābhārata als Epos und Rechtsbuch: ein Problem aus Altindiens Cultur- und Literaturgeschichte, Berlin 1895. Museum 4: 376.
1898 Review of: H.C. Warren, Buddhism in translations, Cambridge 1896. Museum 6: 224.
Review of: J. Dahlmann, Buddha: ein Culturbild des Ostens, Berlin 1898. Museum 6: 224.
1899 “Eenige bundels van avadānas, stichtelijke verhalen der Noordelijke Buddhisten.” VMKAW 4,3: 361-418.
“Buddhas Todesjahr nach dem Avadānaśataka.” ZDMG 53: 120-124.
Review of: B. Delbrück, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, Tl. 2, Berlin 1897. Museum 7: 1.
Review of: C.C. Uhlenbeck, A manual of Sanskrit Phonetics London 1989. Museum 7: 184.
1900 & H. Kern, “Verslag over eene verhandeling van dr W. Caland: Altindisches Zauberritual.” VMKAW 4,4: 62-64.
1901 “Edepol.” In: Feestbundel prof. Boot: verzameling van wetenschappelijke bijdragen den 17den Augustus prof. dr J.C.G. Boot aangeboden bij gelegenheid van zijn negentigsten geboortedag door eenige vrienden en oudleerlingen , Leiden, pp. 55-59.
“Mamatpai.” American Journal of Philology 22: 411.
Review of: A.J.A. Dubois, Hindu manners, customs and institutions, transl. and ed. by Beauchamp, Oxford 1899. Museum 9: 8-10.
Review of: J. Dahlmann, Genesis des Mahābhārata, Berlin 1899. Museum 9: 105-107.
Review of: Feestbundel prof. Boot: verzameling van wetenschappelijke bijdragen den 17den augustus prof.dr. J.C.G. Boot aangeboden ter gelegenheid van zijn negentigsten geboortedag , Leiden 1901. Museum 9: 161-163.
Review of: W. Caland, Altindisches Zauberritual, Amsterdam 1900. Museum 9: 248-251.
1902 Avadānaçataka: a century of edifying tales belonging to the Hīnayāna, 2 dln, St.-Petersburg 1902-1909 (Bibliotheca Buddhica 3). – Photomech. reprint s’-Gravenhage 1958 and Tokyo 1977.
Programma van het derde Nederlandsche philologencongres te houden te Groningen op woensdag 2 en donderdag 3 april 1902, Groningen.
“Eene oud-indische verwante van de germaansche godin Nerthus.” Handelingen en mededeelingen van de MNL te Leiden 1901-1902: 3-26.
“Buddha’s levensloop, afgebeeld op den Boro-Boedoer.” Onze Eeuw 2: 77-95.
“Ein alter Fehler in der Überlieferung der Bhagavadgītā.” ZDMG 56: 123-125.
“Critical remarks on the text of the Divyāvadāna.” WZKM 16: 103-130, 340-361.
1903 Mos majorum, Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen, den 21sten September 1903, Groningen.
De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit van Leiden, 30 sept. 1903, Groningen.
“La carrière de Buddha d’après les sculptures de Boro-Boedoer.” Muséon N.S. 4: 124-134.
“Über den Bodhisattva als Elefant mit sechs Hauzähnen.” ZDMG 57: 305-310.
“Naar aanleiding van eenige duistere plaatsen in Buddhacarita en Lalitavistara.” In: Album-Kern: opstellen geschreven ter eere van dr H. Kern, hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag den VI. April 1903, Leiden, pp. 41-44.
Review of: S. Lefmann (Hrsg.), Lalita Vistara: Leben und Lehre des Çâkya-Buddha, Textausgabe mit Varianten-, Metren- und Wörterverzeichnis, Teil 1: Text, Halle 1902. Museum 10,5: 145-151.
Review of: Album-Kern: opstellen geschreven ter eere van dr H. Kern, hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag den VI. April 1903 , Leiden. Museum 10,9: 319-322.
Review of: C. Bendall, Catalogue of Sanskrit manuscripts in the British Museum, London 1902. Museum 11: 100.
1904 “Eene Buddhistische inscriptie afkomstig van Java, I.” VMKAW 4,6: 138-144.
“Eene Buddhistische inscriptie afkomstig van Java, II.” VMKAW 4,6: 253-262.
Review of: A. Meillet, Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes, Paris 1903. Museum 11: 201-208.
Review of: Sten Konow (ed.) and C.R. Lanman (transl.), Rājaçekhara’s Karpūramañjarī: a drama by the Indian poet Rajaçekhara about 900 A.D., with and an essay on the life and writings of the poet, Cambridge 1901. Museum 11: 375.
Review of: R.O. Franke, Geschichte und Kritik der einheimischen Pāli -Grammatik und -Lexicographie, Strassburg 1902. Museum 11: 420.
Review of: R.O. Franke, Pāli und Sanskrit in ihrem historischen und geographischen Verhältnis auf Grund der Inschriften und Münzen, Strassburg 1902. Museum 11: 420.
1905 “Indische wereldverzakers.” Onze Eeuw 5: 83-109.
Review of: G.A. v.d. Bergh v. Eysinga, Indische Einflüsse auf evangelische Erzählungen, Göttingen 1904. Museum 12: 253.
Review of: V. Henry, Précis de grammaire Pâlie accompagné d’un choix de textes gradués, Paris 1904. Museum 12: 328.
Review of: V.A. Smith, The early history of India from 600 B.C. to the Muhammadan conquest including the invasion of Alexander the Great, Oxford 1904. Museum 12: 366.
Review of: A. Thumb, Handbuch des Sanskrit: eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen, Teil 1: Grammatik, Heidelberg 1905. Museum 13: 7-8.
Review of: G. Courtellier, Le Gīta-Govinda, pastorale de Jayadeva traduite, Paris 1904. Museum 13: 8-10.
1906 Avadānaçataka: a century of edifying tales belonging to the Hīnayāna, ed., vol. 1: varga 1-7, St. Pétersbourg. – vol. 2 publ. in 1911; reprints in s’-Gravenhage 1958, Osnabrück 1970 and Tokyo 1977.
“Buddhistische elementen in eenige episoden uit de legenden van St. Hubertus en St. Eustachius.” Theologisch Tijdschrift 40: 427-453.
“De koopman die tegen zijne moeder misdreef: een op den Boro Boedoer afgebeeld Jātaka.” BTLV 59,1: 181-203.
“A remarkable Vedic theory about sunrise and sunset.” JRAS 38: 623-727.
Review of: R. Garbe, Die Bhagavadgītā aus dem Sanskrit übersetzt mit einer Einleitung über ihre ursprüngliche Gestalt, ihre Lehren und ihr Alter, Leipzig 1905. Museum 13: 129-133.
Review of: A. Thumb: Handbuch des Sanskrit, Teil II: Texte und Glossar, Heidelberg 1905. Museum 13: 163-164.
Review of: J. Dutoit, Die duṣkaracaryā des Bodhisattva in der buddhistischen Tradition, Strassburg 1905. Museum 13: 368-369.
Review of: W. Caland, Über das rituelle Sūtra des Baudhāyana, Leipzig 1903; of: W. Caland (ed.), Baudhāyana śrauta Sūtra, Calcutta 1904-1905; of: W. Caland, De literatuur van den Sāmaveda en het Jaiminīya-Gṛhyasūtra, Amsterdam 1905; and of: W. Caland et V. Henry, l’Agniṣṭoma: description complète de la forme normale du sacrifice de soma dans le culte védique, tome 1, Paris 1906. Museum 13: 414-419.
Review of: J. Dutoit, Das Leben des Buddha. Leipzig 1906. GGA 168: 803-816.
1907 “Het zoogenaamde Groote Verhaal en de tijd zijner samenstelling.” VMKAW 4,9: 116-146.
“Een indisch drama: de zegelring des ministers.” De Gids 71: 433-468.
“Het doctoraat in de letteren.” Onze Eeuw 7: 392-426.
Review of: D. Gaastra, Bijdrage tot de kennis van het vedische ritueel, Leiden 1906. Museum 14: 206.
Review of: J.A. Dubois, Hindu manners, customs and ceremonies, transl. by H.K. Beauchamp, Oxford 1906. Museum 14: 329.
Review of: E. Hultzsch, Madana’s Pārijātamañjarī, edited. Museum 15: 11.
1908 Studies about the Kathāsaritsāgara, Amsterdam (VKAW NR 8,5).
“Aanteekening bij het opstel van Dr. H.H. Juynboll.” BTLV 61,1: 409-410.
Review of: A.F.R. Hoernle, Studies in the medicine of ancient India, Oxford 1907. Janus 13: 358-359.
Review of: P. Oltramare, L’histoire des idées théosophiques dans l’Inde: la théosophie brahmanique, Paris 1906. GGA 170,2.
Review of: A. Meillet, Introduction à l’étude comparée des langues indo-européennes, 2 éd. corr. et augm., Paris 1908. Museum 16: 1.
1909 “Toespraak ter opening der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (9 Juni).” Handelingen MNL 1908-9: 12-29.
Review of: T.W. Rhys Davids, Early Buddhism, [s.l.] 1910[?], Museum 16: 250.
Review of: L. de la Vallée Poussin (trad.), Bodhicaryāvatāra. Museum 16: 251.
1910 De Indische theosophie en hare beteekenis voor ons, Leiden.
“Levensbericht van S.J. Warren.” Jaarboek KAW 1910: 93-115.
“Edwin Arnold’s Buddhisme getoetst aan de bronnen.” De Gids 74: 382-402.
“De Indische oorsprong van den heiligen reus St. Christophorus.” BTLV 63,2: 368-389.
“Indologische Analekta.” ZDMG 64: 315-324. – Continued in 1911.
Book announcement of: J. Hertel’s Tantrākhyāyika, BTLV 63,2: 519-525.
Review of: L. de la Vallée Poussin, Bouddhisme. Museum 17: 131.
Review of: J.W. Boissevain (trsl.), Bhagavadgītā, Amsterdam 1909. Museum 17: 287.
Review of: W. Jahn, Das Saurapurāṇa: ein Kompendium spätindischer Kulturgeschichte und des Śivaïsmus, Strassburg 1908. Museum 18: 53.
1911 Avadānaçataka: a century of edifying tales belonging to the Hīnayāna, edited, vol. 2: varga 8-10, St.-Pétersbourg (Bibliotheca Buddhica 3). – vol. 1 publ. in 1906; reprints in s’-Gravenhage 1958, Osnabrück 1970 and Tokyo 1977.
“Indologische Analekta II.” ZDMG 65: 313-324. – Continuation of 1910.
“Het Lamaïsme van Tibet.” [Referring to: L.A. Waddell, Lhasa and its mysteries, London 1905; Sven Hedin, Transhimalaja, Leipzig 1909; Younghusband, India and Tibet, London 1910; Kawaguchi, Three years in Tibet, Madras 1910; and to Sarat Chandra Das, Indian Pandits in the land of snow, Calcutta 1893]. De Gids 75: 508-551
Het Buddhisme, Baarn (Groote godsdiensten 1,6). – 3e dr. Baarn 1924.
Het Hindoeïsme, Baarn (Groote godsdiensten 1,7).
Review of: H.H. Juynboll, Catalogus van ’s Rijks Ethnographisch Museum, deel V, Javaansche oudheden, Leiden 1909. IAE 20: 64-65.
Review of: M.H. Bode, The Pāli literature of Burma, [London] 1909. Museum 18: 171.
Review of: M. Walleser, Der ältere Vedānta: Geschichte, Kritik und Lehre, Heidelberg 1910. Museum 18: 250.
Review of: K. Schönfeld, Das Śāntiśataka: [Sanskrit Text; hrsg.] mit Einleitung, kritischem Apparat, Übersetzung und Anmerkungen, Leipzig 1910. Museum 19: 50.
1912 “Zielsverhuizing en Karma in het Indische volksgeloof.” De Gids 76: 241-277.
Review of: Raabe, Bijdrage tot de kennis van het Hindoesch doodenritueel, Leiden 1911. Museum 19: 182.
Review of: M. Walleser, Die mittlere Lehre des Nāgārjuna, Heidelberg 1911. Museum 19: 308.
Review of: J.Ph. Vogel, Catalogue of the Archaeological Museum of Mathura, [s.l.] 1910; and of: J.Ph. Vogel, Catalogue of the Delhi Museum of Archaeology, Calcutta 1908. Museum 19: 346.
1913 “Ein syntaktisches Kleeblatt.” IF 31 (Festschrift für Berthold Delbrück) (1912-1913): 108-119.
“De Kasten van Britsch-Indië.” IG 1913: 1582-1603 and in Verslagen der algemeene vergaderingen van het Indisch genootschap 1912: 73-96. – A lecture held before the meeting of Het Indisch Genootschap on 10 Dec. 1912.
“Some notes on the text of Saundarananda, the poem of Aśvaghośa ed. by prof. Haraprasād.” VMKAW 4,12: 125-139.
“Een blijde gedenkdag: 6 April 1913 (met los portret van Prof. Kern).” KT 2: 385-389.
“Ein altjavanischer mahāyānistischer Katechismus.” ZDMG 67: 347-362.
“Een Buddhawoord in verband met de vredes-idee.” Indologenblad 5,4.
Review of: Shridar V. Ketkar, The history of caste in India, vol. 2: An essay on Hinduism, Ithaca N.Y. 1911. Museum 20: 71.
1914 Die indische Theosophie aus den Quellen dargestellt, Leipzig.
“Mahāsthāmaprāpta.” BTLV 69,1: 31-32.
“Some critical remarks on Aśvaghośa’s Buddhacarita.” JRAS 46: 107-118.
“Een Indische tegenhanger van het Reinaert-motief.” TNTL 33: 32-39.