thumb74

Willem Frederik Stutterheim

1892 – 1942
archaeology, epigraphy
Indonesia

Curriculum vitae

1892born in Rotterdam on September 27
gymnasium Rotterdam
1911-1914studied Dutch language and literature and art history, Utrecht University
1914-1918military service during WW I
1918-study for language officer, Leiden; student of C. Snouck Hurgronje, J.Ph. Vogel, G.A.J. Hazeu, Ph.S. van Ronkel and N.J. Krom
1924PhD under the supervision of N.J. Krom, Leiden University
1924-1926language officer and assistant of the director (F.D.K. Bosch) of the Archaeological Service (OD) in the Dutch East Indies
1926-1936director of the Oriental classical department of the A.M.S. (“General Middle School”) te Soerakarta
1936-1942director of the the Archaeological Service (OD) in the Dutch East Indies
1942imprisoned and released again to advise the Japanese about the further restoration of the Baraboedoer
1942died in Batavia on September 10

Sources

  • Vogel, J.Ph., “Dr. W. Stutterheim (obituary note).” Indian Culture 13,1 (1946): 71.
  • Bernet Kempers, A.J., “In memoriam dr W.F. Stutterheim (27 September 1892 – 10 September 1942).” OV 1941-1947 [1949]: 15-22. – With bibliography, idem, pp. 23-28.
  • Bosch, F.D.K. “Levensbericht van W.F. Stutterheim (27 September 1892 – 10 September 1942).” Jaarboek KNAW 1946-1947: 150-158. – translated into English in: H.W. Stutterheim, Studies in Indonesian archaeology, The Hague, pp. ix-xv.
  • Collectie Willem Frederik Stutterheim, 5,5 boxes, donation of the Kern Institute, Leiden 2010, KITLV-inventaris 260, H 1723.

Publications

About 10 publications on subjects beyond the scope of this bibliography are not included.
1921 “Het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden (afd. Java).” Ons Nederland, juli 1921.
1922 “De Tibetaansche afdeeling van ‘s Rijks Ethnographisch Museum te Leiden.” Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 32: 314-318.
“Javaansche geschiedenis.” De Haagsche Post, 5 aug. 1922.
1923 “Oudjavaansche kunst.” BTLV 79: 323-346.
“Het zoogenaamde lingga-heiligdom van den Argåpoerå op Java,” abstract of a paper read at the third congress of Het Oostersch Genootschap, 1923, Leiden. Verslag 3de congres OG 1923, pp. 28-30.
Review of: N.J. Krom, Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst, 3 vols, 2de herziene druk, ‘s-Gravenhage 1923. NRC 28 juli.
1924 Rāma-Legenden und Rāma-Reliefs in Indonesien, [ins Deutsche übers. von Karl und Hedwig Döhring], Leiden. – PhD thesis Leiden; publ. 2 vols, München 1925.
“Oudjavaansche plastiek in Europeesche Musea.” BTLV 80: 287-301.
“Houtsnijwerk van Bali,” Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 34,2: 308-313.
“Jayanagara en de vrouw van Tañca.” OV 1924: 146-147.
“De oudste restauratieplannen voor tjaṇḍi Mendoet.” OV 1924: 148-151.
“De restauratiekwestie en het oudheidkundig onderzoek in Nederlandsch-Indië.” De Taak 7: 158.
Review of: Examples of Indian sculptures at the British Museum. NRC 5 jan.
1925 “Tjaṇḍi Dadi: een ‘tower of silence’?” BTLV 81: 543-551.
“Een fuselier uit de vorige eeuw als oudheidkundige (Hoepermans).” Djåwå 5: 73-79.
“Een belangrijke Hindoe-Javaansche teekening op koper.” Djåwå 5: 247-252.
“Het congres van het Java-Instituut te Jogja: de prae-adviezen over de waarde der Oud-Javaansche monumenten.” Djåwå 5: 304-309.
“De wajangnamen der tjaṇḍi’s op het Dièngplateau.” Djåwå 5: 344-346.
“Merkwaardige teekens op tjaṇḍi-steenen van Midden-Java.” OV 1925: 51-56.
“Transcriptie van twee Jayapattra’s.” OV 1925: 57-60.
“Voorloopige inventaris der oudheden van Bali.” OV 1925: 150-170.
“Fragment van een inscriptie op brons uit de collectie Resink-Wilkens.” OV 1925: 171-173.
“Een oorkonde op koper uit het Singasarische.” TBG 65: 208-281.
Review of: R. Heine-Geldern, Altjavanische Bronzen, Wien 1925. Djåwå 5: 57-58.
Review of: C.P. Wolff Schoemaker, Aesthetiek en oorsprong der Hindoe-kunst op Java, Semarang 1924. Djåwå 5: 59-61.
Review of: Th. Pigaud, De Tantu Panggelaran, een Oud-Javaansch prozageschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht, ‘s-Gravenhage 1924. Djåwå 5: 134-136.
Review of: Josef Strzygowski et al., The influences of Indian art: six papers written for the Society, London 1925. Djåwå 5: 275-277.
Review of: Examples of Indian art at the British empire exhibition 1924, London 1925. Djåwå 5: 277-278.
Review of: T.A. Gopinatha Rao, Copper-plate inscriptions belonging to the Sri Sankaracharya of the Kamakoti-pitha, Madras 1916. Djåwå 5: 278-279.
Review of: H. von Glasenapp, Indien, München 1925. Djåwå 5: 364-365.
1926 Cultuurgeschiedenis van Java in beeld, Weltevreden. – Translation into Indonesian: Kultuur Djava, dimelajoekan dari, oleh Moehammad Sjafei, Weltevreden 1926; translation into German: Kulturgeschichte von Java im Bild, Weltevreden 1926; translation into English: Pictorial history of civilization in Java; transl. [from the Dutch] by A.C. Winter-Keen, Weltevreden 1927.
“Baraboedoer en vandalisme.” Djåwå 6: 65-66.
“De bouwvallen op den heuvel van Ratoe Baka bij Prambanan.” Djåwå 6: 129-135.
& Th. Pigeaud, “Een Javaansche oorkonde uit den bloeitijd van Madjapahit.” Djåwå 6: 195-204.
“Oost-Java en de Hemelberg.” Djåwå 6: 333-349.
“The story of ancient Java.” Inter Ocean 1926: 439-440.
“Bericht over enkele oudheden in Oost-Java bij Wallace.” OV 1926: 195-197.
“Schaamplaten in de Hindoe-Javaansche kunst.” TBG 66: 671-674.
Review of: P.V. van Stein Callenfels, De Sudamala in de Hindoe-Javaansche kunst, ’s-Hage 1925. Djåwå 6: 116-118.
Review of: R.Ng. Poerbatjaraka, “Het Borobudurprobleem,” BTLV 81 (1925): 523-537. Djåwå 6: 118-119.
Review of: A.K. Coomaraswamy, Bibliographies of Indian art, Boston 1925. Djåwå 6: 156.
1927 “Moskee-onderzoek in den Archipel.” Djåwå 7: 114-116.
“Oost-Javaansche kunst.” Djåwå 7: 177-195.
“Archaeological research in Java and Bali, 1925-1926.” Indian Art and Letters NS 1: 73-78.
“Voorloopige inventaris der oudheden van Bali (II).” OV 1927: 139-150.
“Nog eens de collectie Dieduksman.” OV 1927: 189-193.
“Een belangrijke oorkonde uit de Kedoe.” TBG 67: 173-216.
“Falsificaat of boersche kunst.” TBG 67: 358-382.
Review of: F.M. Trautz, Ceylon, München 1926. Djåwå 7: 42-44.
Review of: H.T. Colenbrander, Koloniale geschiedenis, 3 delen, ’s-Gravenhage 1925-1926. Djåwå 7: 46-51.
Review of: P.A.J. Moojen, Bali: inleidende studie tot de bouwkunst, Den Haag 1926. Djåwå 7: 271-273.
1928 “De plaatsing der Rāma-reliefs van tjaṇḍi Lara-Djonggrang en de zonne-omloop.” BTLV 84: 118-131. – English translation 1996.
“In memoriam dr. G.P. Rouffaer.” Djåwå 8: 3-4.
“Histoire des rapports entre l’Indochine et Java dans les temps anciens.” Extrême Asia 24: 603-609.
“Archaeological research in Java during 1927.” Indian Art and Letters NS 2: 68-76.
“Transcriptie van een defecte oorkonde op bronzen platen uit het Malangsche.” OV 1928: 105-108.
Review of: H.Cousens, The architectural antiquities of Western India, London 1926. Djåwå 8: 50.
Review of: A.K. Coomaraswamy, Geschichte der indischen und indonesischen Kunst, Leipzig 1927. Djåwå 8: 50-54.
Review of: J. Marshall e.a. The Bagh caves in the Gwalior State, London 1927. Djåwå 8: 54-55.
1929 Indian influences in the lands of the Pacific, Weltevreden, 8 p.
A Javanese period in Sumatran history, Surakarta.
Tjandi Baraboedoer: naam, vorm en beteekenis, Weltevreden. – Translated in: Studies in Indonesian archaeology 1956.
“Er-langga.” In: Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan 1778-1928, 2 delen, Weltevreden, deel 2, pp. 393-395.
“Le jālalakṣaṇa de l’image du Bouddha.” AO 7: 232-237.
“Oudheidkundige aanteekeningen.” BTLV 85: 479-510.
“Een bronzen schedelnap.” Djåwå 9: 14-15.
“The meaning of the kāla-makara ornament.” Indian Art and Letters NS 3: 27-52.
“The temple-ruins of Java.” Inter Ocean 1928: 685 ff.
“Uit Java’s oudheid I-XV.” De Locomotief april-september 1929.
“De tjaṇḍi van Boeboenan (Bali).” Mededeelingen van de Kirtya-Liefrinck-van der Tuuk 1: 60-63.
“Verslag van dr. W.F. Stutterheim nopens diens reis naar Bali.” OV 1929 [1930]: 79-82.
“Iets over het Javaansche boek.” De Tampon 9,8: 8.
Review of: A. Zieseniss, Die Rāma-sage bei den Malaien, ihre Herkunft und Gestaltung, Hamburg 1928. Djåwå 9: 36-38.
Review of: Kern-Institute (ed.), Annual bibliography of Indian archaeology for the year 1926, Leiden 1928. Djåwå 9: 38-39.
Review of: A.K. Coomaraswamy, Yaksas, vol. 1, Washington 1928. Djåwå 9: 203-204.
Review of: H. Goetz, Epochen der indischen Kultur, Leipzig 1929. Djåwå 9: 214-216.
1930 Oudheden van Bali, deel 1: Het oude rijk van Pedjeng, 2 delen, Singaradja (Bali): Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk. – dl. 1: Tekst. dl. 2: Platen, met toelichting.
Gids voor de oudheden van Soekoeh en Tjeta, Soerakarta.
“Oudheidkundige aanteekeningen.” BTLV 86: 302-312 and 557-571.
“De Boeddha van Mendut I-II.” De Locomotief 8 en 15 november 1929.
“De Bodhisattwa’s van Plaoson.” De Locomotief 13 december 1929.
“De beelden van Banon: het beeld der wijsheid van den leeraar-kluizenaar.” De Locomotief 20 december 1929.
“Een poortje van de Tafelhoek.” Mededeelingen van de Kirtya-Liefrinck-van der Tuuk 2: 39-42.
“Bronzen beeldjes van Bali.” Mededeelingen van de Kirtya-Liefrinck-van der Tuuk 2: 43-49.
Review of: R. Heine-Geldern, Weltbild und Bauform in Südostasien, Wien 1930. Djåwå 10: 188.
Review of: G. Mensching, Buddhistische Symbolik, Gotha 1929. Djåwå 10: 189-190.
1931 Schoolplaten voor de Javaansche cultuurgeschiedenis : (naar olieverfschilderijen door Walter Spies), Groningen. – [1]: Hofleven op Java vóór duizend jaar. [2]: Desa-leven vóór duizend jaar, ten tijde van Baraboedoer. [3]: Een kluizenarij uit de elfde eeuw; Losse platen.
“Is sléndro to be traced back to the Çailendra’s?” In: Actes du XVIII-ième congrès internationale d’Orientalistes, pp. 126-127.
“Old and new art of Bali.” Indian Art and Letters NS 6,1: 1-9. – A lecture delivered before the India Society on November 18, 1931.
“The Meaning of the Hindu-Javanese ‘caṇḍi’.” JAOS 51: 1-15.
“Ganesha: de legende van het ontstaan van den olifant-koppigen god.” De Locomotief 2 maart 1931.
“Kala koppen. Erlangga. Een stervende stad. Gadjah Mada, de eerzuchtige.” De Locomotief 1931.
“Nog eens de kleizegels van Pèdjèng.” Mededeelingen van de Kirtya-Liefrinck-van der Tuuk 3: 55-56.
“Rotskluizenarijen op Bali.” Mededeelingen van de Kirtya-Liefrinck-van der Tuuk 3: 57-64.
1932 Leerboek der Indische cultuurgeschiedenis voor middelbare scholen, 3 delen, Groningen-Batavia. Dl 1: De Hindu’s; deel 2: Het Hinduïsme in den Archipel. – Deel 3 publ. in 1935; Reprinted as Cultuurgeschiedenis van Indonesie 1951, 3rd ed. 1952
“Oudheidkundige aanteekeningen.” BTLV 89: 97-116 and 261-289.
“Eine Statue des javanischen Königs Kṛtanagara in Berlin?” Berliner Museen 53,3: 47-50.
“Old and new art of Bali.” Indian Art and Letters NS 6: 1-9.
“De stichter van Madjapahit I-II.” De Locomotief 10-12 september 1932.
“Een bronzen Bodhisattva-kop uit de collectie van Z.H. Mangkoe Nagoro VII.” MBK 9: 22-25.
“Plastiek van Java en Bali.” MBK 9: 30. – Lecture January 1932.
“Van een tjanḍi, een grottempel en een oorkonde.” Djåwå 12: 292-303.
“Twee oudjavaansche gouden sierplaten uit het Koloniaal Instituut.” TBG 72: 103-107.
“Was Siṇḍok in een vorstendynastie ingehuwd?” TBG 72: 618-625.
“Een bijzettingsbeeld van koning Kṛtanagara in Berlijn?” TBG 72: 715-726.
1933 “Oudheidkundige aanteekeningen.” BTLV 90: 267-299.
“Reliefs uit een Javaansche woudkluizenarij,” Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 43,2: 316-320.
“Is tjandi Baraboedoer een mandala?” Djåwå 13: 233-237.
“Hindoe-Javaansche kunst te Leiden.” MBK 10: 190.
“A Javanese gem in limestone.” NION 18: 59-61.
“Inscriptie op een zuiltje van Papringan.” TBG 73: 96-101.
“Een beschreven koperplaat uit Zuid-Kediri.” TBG 73: 102-104.
“Iets over raka en rakryān naar aanleding van Siṇḍoks dynastieke positie.” TBG 73: 159-171.
Postscript on J.L. Moens, “Het Berlijnse Ardhanārī-beeld en de bijzettingsbeelden van Kṛtanagara.” TBG 73: 123-150. – postscript, pp. 292-306.
“De Goewa Pasir bij Toeloeng Agoeng.” TBG 73: 453-468.
Review of: A.K. Coomaraswamy, Yaksas II, Washington 1931. Djåwå 13: 182-183.
Review of: R.B.D. Sen, Eastern Bengal ballads, [publ.?]. Djåwå 13: 183.
Review of: R. Heine Geldern, “Die Megalithen Südostasians und ihre Bedeutung für die Klärung der Megalithenfrage in Europa und Polynesien,” Anthropos 23(1928); en van: R. Heine Geldern, “Urheimat und früheste Wanderungen der Austronesier,” Anthropos 27 (1932). Djåwå 13: 184-185.
Review of: A.N.J.Th. à Th. Van der Hoop, Megalithic remains in South-Sumatra, transl. by W. Shirlaw, Zutphen 1932. Djåwå 13: 185-186.
1934 “A newly discovered pre-Nagari inscription on Bali.” AO 14: 126-132.
“Een nieuwe loot aan een ouden stam,” Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 44,1: 391-400.
“Een duizendjarig ambt in de Vorstenlansche kratons.” BTLV 92: 186-196.
“De oudheden-collectie Resink-Wilkens te Jogjakarta.” Djåwå 14: 167-197.
“Beschreven lingga van Krapjak.” TBG 74: 85-93.
“Een vrij overzetveer te Wanagri (M.N.) in 903 A.D.” TBG 74: 269-295.
“De Leidsche Bhairawa en tjaṇḍi B. van Singasari.” TBG 74: 441-476.
Review of: R.Ch.Chh. Shastri, Expansion of Indo-Aryan culture during Pallava rule, [s.l.] 1934. Djåwå 14: 235-238.
Review of: R.O. Winstedt, A history of Johore, Singapore ; en van: R.O. Winstedt en R.J. Wilkinson, A history of Perak, Singapore [1933]. Djåwå 14: 238.
1935 Leerboek der Indische cultuurgeschiedenis voor middelbare scholen, 3 delen, Groningen [etc.]. Dl 3: De Islām en zijn komst in den Archipel. – Reprinted as Cultuurgeschiedenis van Indonesie, Groningen [etc.]. 2e ed. 1952.
Indian influences in old-Balinese art, London: India Society.
“Oudheidkundige aanteekeningen.” BTLV 92,1: 181-210.
“Een Oud-Javaansche Bhima-cultus.” Djåwå 15: 37-64.
“Enkele interessante reliefs van Oost-Java.” Djåwå 15: 130-144.
“De Kalangs op het spoor?” Koloniaal Tijdschrift 24: 97-106.
“Een koninklijke kop van Oost-Java.” MBK 12: 50-53.
“Een derde spreuk op de kleizegels van Pedjeng.” Mededeelingen van de Kirtya-Liefrinck-van der Tuuk 4: 87-90.
“Sanaboedaja.” Poesaka Djawi 14: 161-176.
“De herkomst der kleizegels van Pedjeng (Bali).” TBG 75: 133-134.
“Epigraphica.” TBG 75: 420-467. – 1. een oorkonde van koning Pu Wagiçwara uit 927 A.D.; 2. de oorkonde van Rake Lokapāla uit het Zuidergebergte; 3. een Javaansche acte van uitspraak uit het jaar 922 A.D.; 4. nog eens Siṇḍoks dynastieke positie; 5. inscriptie no. 3 (8) van Soekoeh.
Review of: J. Rombout van Blom, Tjanḍi Sadjiwan, Leiden-Amsterdam 1935. Djåwå 15: 130-144.
Review of: R.H. van Gulik, Hayagriva, the mantrayanic aspect of horse-cult in China and Japan, Leiden 1935. Djåwå 15: 186-190.
Review of: R.O. Winstedt, “A history of Malaya.” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society March 1935. Djåwå 15: 190-191.
Review of: P. Dupont, Musée Guimet: catalogue des collections Indochinoises, Paris 1934. Djåwå 15: 192-193.
1936 Oudheidkundig verslag 1936 [1937], Bandoeng.
“Verslag over de gevonden inscriptie’s,” bijlage A op: F.M. Schnitger, Oudheidkundige vondsten in Palembang, Palembang.
“Enkele oudheden van Bali.” Djåwå 16: 74-87.
“Enkele oudheden van Java en elders.” Djåwå 16: 163-171.
“Voorloopig bericht omtrent enkele vondsten op den Penanggoengan in 1935.” Djåwå 16: 194-200.
“A Malay shaᶜir in Old-Sumatran characters of 1380 A.D.” AO 14: 268-279.
“De dateering van eenige Oostjavaansche beeldengroepen.” TBG 76: 249-320. – a. de Pārwatī van Ngrimbi en haar groep; b. de beeldengroep van Djago; c. de beeldengroep van tjaṇḍi Singasari (tjaṇḍi A); d. de Cāmundā-groep van Ardimoelja.
“Een Oudjavaansche aschurn?” MBK 13: 93-96.
“Een Pandji-kop uit de 15e eeuw.” MBK 13: 329-335.
1937 Oudheidkundig verslag 1937 [1938], Bandoeng.
“Oudheidkundige aanteekeningen.” BTLV 95,1: 397-424.
“Note on a ‘neo megalith’ in Old Batavia.” Bulletin of the Raffles Museum, Singapore, B, 1, 3, December 1937.
“De oudheden-collectie van Z.H. Mangkoe-negara VII te Soerakarta.” Djåwå 17: 1-112.
“De cultuur van Bali.” Djåwå 17: 201-204.
“Een inscriptie van Lombok.” Djåwå 17: 309-310.
“Enkele gegevens betreffende de tijdens het Congres te bezoeken oudheden van Bali.” Djåwå 17: 439-443.
“Note on a newly found fragment of a four-armed figure of Koṭa Kapur (Bangka). Indian Art and Letters NS 11: 105-109.
“De archaeologische verzameling: lijst van aanwinsten.” Jaarboek BG 4: 146-165.
“Het zinrijke waterwerk van Djalatoeṇḍa.” TBG 77: 214-250.
“Een Oudjavaansch spiegelhandvat.” MBK 14: 93-96.
“Het niet voorkomen van het Nirvâna op den Baraboedoer.” MBK 14: 192.
1938 Een oudheidkundig jubileum 1913-1938, Batavia. – 25 jaar OD.
“Indonesia: the exploration of Mount Pĕnanggungan, Eastern Java.” ABIA 1936 11: 25-30.
“Het oude Bali.” Djåwå 18: 29-30.
“Enkele gegevens betreffende de tijdens het Congres te bezoeken oudheden van Bali, [vervolg].” Djåwå 18: 63-68.
“De beelden van Belahan.” Djåwå 18: 299-308.
“The jubilee of the Archaeological Servive in the Netherlands East Indies.” Indian Art and Letters NS 12: 106-114.
“De archaeologische verzameling: lijst van aanwinsten.” Jaarboek BG 5: 108-142.
“In memoriam P.V. van Stein Callenfels.” OV 1937 [1938].
“Oude gewichten in het museum.” TBG 78: 118-120.
1939 Oudheidkundig verslag 1939 [1940], Bandoeng.
“Zijn Hoogheid Mangkoe Nagoro en Java’s oudheid.” In: Het Triwindoe-gedenkboek Mangkoe Nagoro VII, Soerakarta, pp. 33-37.
“Note on Śāktism in Java.” AO 17: 144-152.
“Een bronzen poepoedak.” Djåwå 19: 42-45.
“Een bronzen stupa.” Djåwå 19: 138-141.
“Tijdschriftenoverzicht. Note on cultural relations between South-India and Java.” Djåwå 19: 237.
“Recent archaeological work in Java.” Indian Art and Letters NS 13: 90-101.
“De archaeologische verzameling: lijst van aanwinsten.” Jaarboek BG 6: 99-122.
“Iets over prae-hinduïstische bijzettingsgebruiken op Java.” MKNAW NR 2,5: 105-140.
Preface to: “Het onderzoek in 1938 naar het graf van Jan Pietersz. Coen,” door K.C. Crucq. ROD 1938,1 [1939]: 3.
“Note on cultural relations between South-India and Java.” TBG 79: 73-84.
“Een bijzettingsbeeld van koning Rājasa?” TBG 79: 85-104.
“De collectie oudheidkundige teekeningen van N. Engelhard te Batavia.” TBG 79: 157-178.
“Een Oudjavaansch kapmes.” TBG 79: 119-122.
1940 Oudheidkundig verslag 1940 [1941], Bandoeng.
Compiler: Catalogus der Hindoeistische oudheden van Java tentoongesteld in het museum van het Java-instituut ‘Sånå-boedåjå,’ Jogjakarta, Jogjakarta.
“Indonesia: archaeological work in Netherlands India.” ABIA 1938 13: 27-29.
“Tandenvijlen op het oude Java.” Cultureel Indië 2: 85-87.
“Een merkwaardige talam-versiering.” Cultureel Indië 2: 200-204.
“De ouderdom van de Dewaruci.” Djåwå 20: 131-132.
“De stichter der Prambanan-tempels.” Djåwå 20: 218-233.
“Oorkonde van Balitung uit 905 A.D. (Randoesari I).” Inscripties van Nederlandsch-Indië 1: 3-28.
“Oorkonde van Dang Acarya Munindra uit 885 A.D. (Randoesari II).” Inscripties van Nederlandsch-Indië 1: 29-32.
Introduction to: “Oorkonde van Kṛtarajasa uit 1296 A.D. (Penanggoengan).” door R.Ng. Poerbatjaraka. Inscripties van Nederlandsch-Indië 1: 33-49.
“De archaeologische verzameling: lijst van aanwinsten.” Jaarboek BG 7 [1941]: 82-98.
“Iets over den oorspronkelijken naam van tjandi Soemberawan.” ROD 1938, 2 [1940]: 29-31 (bijlage B op: De werkzaamheden aan de oudheid te Soemberawan bij Singosari, door V.R. van Romondt).
“Beschrijving der gevonden terracotta-voorwerpen.” ROD 1938, 2 [1940]: 32-34 (bijlage C op: De werkzaamheden aan de oudheid te Soemberawan bij Singosari, door V.R. van Romondt).
“Koning Tĕguh op een oorkonde.” TBG 80: 345-366.
1941 Gids voor den Boroboedoer, Batavia.
Catalogus der tentoonstelling van Hindoe-Javaanse kunst in particulier bezit, gehouden te Batavia, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kon. Bond van Ned. Ind. Kunstkringen, [Batavia].
“De archaeologische verzameling: lijst van aanwinsten.” Jaarboek BG 8: 106-136.
“Het onderzoek naar de aanwezigheid van overblijfselen van het kasteel te Batavia.” ROD 1940,1 [1941]: 5-14.
“Tjaṇḍi Djawi op een relief?” TBG 81: 1-25.
“Een interessante kĕṇḍi van Trowoelan.” TBG 81: 484-491.
“Een merkwaardie talam.” TBG 81: 494-498.
“Wajang’s kliṭik van compagnieshelden.” TBG 81: 594.
1942 Oudheidkundig verslag 1941-maart 1942 [1949], Bandoeng.
“De archaeologische verzameling: lijst van aanwinsten.” Jaarboek BG 9: pp.
1948 De kraton van Majapahit, [inl. van R. Goris] ‘s-Gravenhage (Verhandelingen KITLV 7).
1953 Sedjarah kebudajaan Indonesia / W.F. Stutterheim ; ditindjau kembali oleh L.J.F.M. Pannenborg-Stutterheim ; [diterdjemahkan] dengan diubah seperlunja oleh Prijohutomo, Djakarta-Groningen, dl. 1: Bangsa Hindu / oleh Prijohutomo; dl. 2*II* Kebudajaan Hindu di Indonesia.
1956 Studies in Indonesian archaeology ; [transl. from the Dutch with a biographical note by Frederik David Kan Bosch] The Hague (KITLV Translation series [1]). – Translation of articles from the years 1924-1935.
1989 Rāma legends and Rāma reliefs in Indonesia, prologue by Kapila Vatsyayan; pref. by Lokesh Chandra; transl. by C.D. Paliwal and R.P. Jain, New Delhi. – Transl. of: Rāma-Legenden und Rāma-Reliefs in Indonesien, München 1925.
1996 “The arrangement of the Rāma reliefs of Candi Loro Jonggrang and the course of the sun.” In: R.E. Jordaan (ed.), In praise of Prambanan: Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex, Leiden (KITLV translation series 26), pp. 161-173. – Translation by R. van Yperen of the original article in Dutch, 1928.