thumb164

François Valentijn

1666 – 1727
Christian clergyman
Java, Ambon, Banta

Curriculum vitae

1666born in Dordrecht on April 17
Latin school in Dordrecht
1681-studied oriental languages, philosophy and theology, Utrecht University
1682-1685studied theology, Leiden University
1685-1695minister on Ambon and Banda
1695-1705lived in Dordrecht
1705-1713lived in the Indies (Batavia and Ambon)
1727died in The Hague on August 6

Selected sources

  • Kalff, S., “François Valentijn.” De Indische Gids 22,2 (1900): 907-939.
  • Haitsma Mulier, E.O.G. en G.A.C. van der Lem (samenstellers), “Valentijn, François: Dordrecht, 17 april 1666 – ’s-Gravenhage, 6 augustus 1727.” In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, Den Haag 1990, item 480, p. 413-414.
  • Habiboe, R.R.F., Tot verheffing van mijne natie: het leven en werk van François Valentijn (1666-1727), Franeker 2004.
  • wikipedia

Publications

Translations of the Bible and psalms in Malay are not included
1698 Deure der waarhijd voor ’t ooge der Christenwereld geopend, waar door klaar te sien is, wat tale voor alle Malijtse Christenen in Oost-Indiën van gebruik en alleen van dienst zij … : alles vertoond bij een volslage apologie en antwoord op een extract van sekere missive, die van den eerw. kerken-raad van Batavia aan de Christelijke synodus van N. Holland, … 1697 geschreven … , Dordregt.

1724-6 Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke verhandeling van ’t wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius; alles zeer naaukeurig, in opzicht… , 5 parts in 8 vols, Dordrecht-Amsterdam: Joannes van Braam [etc.]. – For the electronic version, see separate parts.

Reprints:
Oud en nieuw Oost-Indiën, met aantekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische lijsten enz. uitgeg. door S. Keijzer, 3 vols, ’s-Gravenhage 1856-1858. –Abridged edition. pdf (1), pdf (2), pdf (3)
Reprint of previous title, Amsterdam 1862.
Beschryving van Oost-Indiën, 5 dln in 8 banden, Franeker 2002-2004. – Fotomech. repr. of the original ed. Dordrecht-Amsterdam 1724-1726.

The separate parts:
Part 1 : pdf
1724 Oud en Nieuw Oost-Indiën, bevattende een naaukeurige en uitvoerige verhandeling van Nederlands mogentheid in die gewesten, met het voornaamste, ’t geen ook andere Europeërs aldaar betreft, zynde een voorlooper van ’t groote werk, daar op volgende.
Bevat ook: Uitvoerige beschryving der vyf Moluccos, bestaande in een zeer nette en breede landbeschryving van Ternate, Tidore, Batsjan, Makjan, Motir, en de eylanden door onder behoorende; benevens een beschryving van de voornaamste zaaken en geschiedenissen daar in, van ouds her tot nu toe, voorgevallen, Dordrecht-Amsterdam.

Part 2 : pdf
1724 Beschryving van Amboina, vervattende een wydlustige verhandeling van het zelve, en van alle de eylanden, daar onder behoorende, te weten, van ’t groot Eiland Ceram, Boero, Amboina, Honimoa, Noessa-Laoet, Oma, Manipa, Bonoa, Kelang, en meer andere eylanden, in het werk voorkomende; behelzende een treffelyke landbeschryving van alle die eylanden, volgens zeer nette kaarten; mitsgaders een verhaal van de gewoonten, zeden, en plegtigheden van de inwoonders der zelven. En een omstandig verhaal van de oudste wereldlyke geschiedenissen, en zaaken, in Amboinia, en in alle de voorschreven eylanden, tot nu toe voorgevallen, Dordrecht-Amsterdam.

Part 3 : pdf
1726 3.1. Omstandig verhaal van de geschiedenissen en zaaken, het kerkelyke ofte den godsdienst betreffende, zoo in Amboina, als in alle de eylanden, daar onder behoorende, van de oudste tyden af tot nu toe, benevens een fraaye verhandeling der boomen, planten, heesters, enz. als ook der land-dieren, vogelen, visschen, horenkens, en zeegewasschen, in en by dezelve eylanden vallende; mitsgaders een
3.2. naaukeurige beschryving van Banda, en de eylanden, onder die landvoogdy begrepen, als ook der eylanden Timor, en Solor, Celebes, ofte Macassar, Borneo, en Bali, mitsgaders van de koningryken Tonkin, Cambodia, en Siam , benevens een verhaal der zaaken, in de voornoemde eylanden, en koningryken, tot nu toe voorgevallen, Dordrecht-Amsterdam 1726.

Partial revision and translation:
Verhandeling der zee-horenkens en zee-gewassen in en omtrent Amboina en de nabygelegen eilanden, / door Francois Valentyn … Dienende tot een vervolg van de Amboinsche rariteitkamer, beschreven door Georgius Everhardus Rumphius, Amsterdam 1754.
Abhandlung von Schnecken, Muscheln und Seegewachsen, welche um Amboina und den umliegenden Inseln gefunden werden, als ein Anhang zu Georg Eberh. Rumphs Amboinischen Raritätenkammer, aus dem Holländ. übers. von Phil. Ludw. Statius Müller, Wien 1773.

Part 4 : pdf
17264.1. Beschryving van Groot Djava, ofte Java Major, behelzende een zeer fraaje landbeschryving van dit magtig eyland, benevens een aanwyzing der landen onder den keyzer van Java, onder den koning van Bantem, onder Soerapati, en den Prins van Balamboang, behoorende, met de zaaken tot alle die vorsten betrekkelyk, en voornamentlyk een verhaal van het koningryk Jakatra, of van de landen, onder de E. Nederlandsche Maatschappy behoorende, mitsgaders een omstandige beschry ving der stadt Batavia, haare verovering, en grondvesting, benevens de levens der opperlandvoogden van Indien, Dordrecht-Amsterdam.
4.2.Zaaken van den godsdienst op het eyland Java, als ook een beschryving van het Nederlandsch comptoir in Suratte, en van de levens der Groote Mogols, mitsgaders een verhaal der zaaken van China, nevens een beschryving van ’t eyland Formosa ofte Tayouan, en de zaaken daar toe behoorende; waar achter gevoegt zyn des schryvers uyt en t’huys-reyzen, Dordrecht-Amsterdam.

Partial revision, study and translation:
Beknopte historie van het Mogolsche keyzerryk, en de zuydelyke aangrensende ryken, F. Valentijn, Batavia 1758.
Van en naar Indië: Valentijns 1ste en 2de uit- en thuisreis , voorafgegaan door Busken Huets litterarisch-critische studie over François Valentyn, opnieuw uitg. door A.W. Stellwagen, ’s-Gravenhage 1882.
“General description of Formosa.” In: W. Campbell (ed.), Formosa under the Dutch described from contemporary sources, London 1903, pp. 1-9, 25-86; Taipei 1967. – Transl. of part of book 4.2.

Part 5 : pdf
1726 5.1. Keurlyke beschryving van Choromandel, Pegu, Arrakan, Bengale, Mocha, van ’t Nederlandsch comptoir in Persien; en eenige fraaje zaaken van Persepolis overblyfzelen. Een nette beschryving van Malakka, ’t Nederlands comptoir op ’t eiland Sumatra, mitsgaders een wydlustige landbeschryving van ’t eyland Ceylon, en een net verhaal van des zelfs keizeren, en zaaken, van ouds hier voorgevallen; als ook van ’t Nederlands comptoir op de kust van Malabar, en van onzen handel in Japan, en eindelyk een beschryving van Kaap der Goede Hoope, en ’t eyland Mauritius, met de zaaken tot alle de voornoemde ryken en landen behoorende, Dordrecht-Amsterdam.
5.2. Beschryving van ’t Nederlandsch comptoir op de kust van Malabar, en van onzen handel in Japan, mitsgaders een beschryving van Kaap der Goede Hoope en ’t eyland Mauritius, met de zaaken tot de voornoemde ryken en landen behoorende, Dordrecht-Amsterdam.

Partial translations:
Description of the Cape of Good Hope with the matters concerning it, ed. and annotated by P. Serton et al. 2 vols, Cape Town 1971-1973. – Translation of part of book 5.2.
François Valentijn’s description of Ceylon, transl. and ed. by Sinnappah Arasaratnam, London 1978. – Contains chapters 1-12 of Valentijn’s description of Ceylon in book 5.1.