Sybrandus Johannes (Sieb) Warren

1847 – 1910
classical languages, Sanskrit, Jainism

Curriculum vitae

1847born in Dokkum on August 19
1864-1871studied “Letteren”, LeidenUniversity; among his teachers were C.G. Cobet (Greek, Latin) and especially H. Kern (Sanskrit).
1872teacher of classical languages at the gymnasium in Zwolle
1875PhD degree under the supervision of H. Kern
1879-1896principal of the gymnasium in Dordrecht
1896-1910principal of the Erasmiaansch gymnasium in Rotterdam
1910died in Rotterdam on January 3

Special activities and positions

  • Essay writer in the Spectator
  • Member of the KAW

Sources

  • J.S. Speyer, “Levensbericht S.J. Warren.” Jaarboek KNAW 1910: 93-115.

Publications

1875 Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jaina’s, Zwolle. – PhD thesis Leiden.
1879 Nirayāvaliyāsuttam: een upāṅga der Jaina’s, met inleiding, aanteekeningen en glossaar, Amsterdam (VKAW 12,2).
1880 Godsoordeelen bij Grieken, Indiërs en Germanen, Dordrecht. – Programma gymnasium te Dordrecht.
1882 Alkestis en Sávitrí: mythologie en poësie, de stroohalm als rechtssymbool, Dordrecht. – Programma gymnasium te Dordrecht.
“Hamlet en Hariçcandra.” De Nederlandsche Spectator 1882 (no. 9): 73-75.
Aankondiging van: H. Kern, Geschiedenis van het Boeddhisme in India, Haarlem 1882-1884. De Nederlandsche Spectator 1882 (no. 18): 151-153.
“Kalidasa en Menander.” Review of: E. Windisch, Der griechische Einfluss in indischen Drama, Berlin 1882. De Nederlandsche Spectator 1882 (no. 50): 409-410.
1883 Bloemlezing uit acht dialogen van Plato, Leiden (Grieksche en Latijnsche schrijvers met aanteekeningen 2). – Meerdere herdrukken.
“Koning Harsha van Kanyaakubja.” Uitgave t.g.v. het Zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden. [Deel I:] Taal- en Letterkunde. ’s Gravenhage, 1883. pp. 253-260.
1885 Bloemlezing uit acht dialogen van Plato: voor Nederlandsche gymnasiën bewerkt, Leiden.
“Dirc Potter en een Boeddhistische loep der minne.” TNTL 5: 129-137.
1886 Het anti-grieksch adres der juridische hoogleeraren , Dordrecht.
1887 Les idées philosophiques et religieuses des Jainas; trad. du Hollandais avec autorisation de l’auteur par J. Pointet, Paris (Annales du Musée Guimet 10.6).
1890 Kort overzicht der voornaamste bijzonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus, Leiden. – Herdr. 1923, 1937.
Two bas-reliefs of the stūpa of Bharhut explained, Leiden, 20 p.
1891 “Hongaarsche volkspoëzie: de ‘Toldi’ van Jan Arany.” De Gids 55: 444-472.
1893 “Heilige fabels IV.” De Gids 57,2: 463-497 and 57,3: 102-124.
“Holy Buddhist tales.” Literary Digest 7,13 (nr. 171): 343.
1895 Bloemlezing uit Plutarchus, met aant. uitg., Leiden (Grieksche en Latijnsche schrijvers met aanteekeningen 26). – Herdr. 1938.
“Aanteekeningen en opmerkingen: van waar komt het woord ‘gids’?” De Gids 59: 565.
1896 “Kussen.” TNTL 15: 239-242.
1899 De Grieksch-Christelijke roman Barlaäm en Joasaf en zijne parabels, [toegeschreven aan Johannes Damascenus]; uitg. met inl., comment. en vert., Rotterdam. – In het programma voor den cursus 1899-1900, van het Erasmiaansch Gymnasium.
1901 “Oknos en de Danaïden in Delphi en op Ceylon.” In: Feestbundel prof. Boot: verzameling van wetenschappelijke bijdragen den 17den Augustus prof. dr J.C.G. Boot aangeboden bij gelegenheid van zijn negentigsten geboortedag door eenige vrienden en oudleerlingen , Leiden, pp. 71-73.
1903 “Het Indische origineel van den Griekschen Syntipas.” VMKAW 4,5: 41-58.
“Het origineel der Cukasaptati.” In: Album-Kern: opstellen geschreven ter eere van dr H. Kern, hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag den VI. April 1903 , Leiden, pp. 97-99.
1906 “Kratulos of over den oorsprong der taal.” De Gids 70: 486-503.
1909 “Het slang-en-touwvoorbeeld bij Sextus Empiricus en in Indië.” VMKAW 4,9: 230-244.